Lahelanpellon liikenteestä

Lahelanpelto sijoittuu Hyrylän keskustan välittömään läheisyyteen ja alue täydentää näin keskustan rakennetta ja tukeutuu luontevasti keskustan palveluihin, jotka ovat lyhyen kävely- ja pyöräilymatkan päässä. Nykyisellään alueelta ei kuitenkaan ole riittävän suoria yhteyksiä keskustaan. Alueen suunnittelussa tullaan huomioimaan kaikki liikkumismuodot, mutta suunnittelu painottuu erityisesti vahvasti laadukkaiden, viihtyisien ja suorien kävely- ja pyöräilyreittien muodostaminen keskustaan ja joukkoliikenneyhteyksien varteen. Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamisen kautta liikkuminen keskustaan tulee olemaan helpompaa ja houkuttelevampaa kävellen ja pyörällä kuin autolla. Kävelyn ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen edistäminen tukee tavoitetta henkilöautoriippuvuuden vähentämisestä.

Joukkoliikenteen näkökulmasta suunnittelualue on erittäin potentiaalinen. Se sijoittuu hyvin nykyisten joukkoliikennereittien äärelle. Asukasmäärän lisääntyminen Lahelantien joukkoliikennereittien vaikutusalueella tarjoaa mahdollisuudet joukkoliikenteen palvelun parantamiselle ja vuorotarjonnan lisäämiselle Lahelan suunnalla. Lisäksi alueelta tulee olemaan hyvät kevyen liikenteen yhteydet Hyrylän linja-autoasemalle, jolloin joukkoliikenteen käyttäminen muodostuu nykyistä helpommaksi.

Nykyisin liikenne Lahelasta keskustaan kulkee ruuhkaisen Koskenmäen kiertoliittymän tai Jokitien ja Riihikallion kautta. Tämän johdosta matka keskustaan on merkittävästi pidempi ja varsinkin ruuhka-aikaan hitaampi kuin sijainnin perusteella olisi odotettavaa. Lisäksi  yhteys Lahelasta Helsingin suuntaan on nykyisin hidas kulkien mutkaisen Maisalantien kautta. Henkilöautoliikenteen osalta kaavahankkeen yhteydessä tullaan tekemään myös laajempia liikenneverkkotarkasteluja koko Lahelan yleissuunnitelman mukaisen tulevan alueen osalta, eli käytännössä tarkastellaan yleissuunnitelmassa suunniteltua ns. Lahelan ortta. Tarkasteluissa selvitetään Lahelan orren erilaisten linjausvaihtoehtojen vaikutukset suunnittelualueen, ja myös laajemminkin koko Lahelan suunnan, liikenteeseen. Lahelan orren linjauksella tulee olemaan vaikutusta liikenteen suuntautumiseen eri väylille ja sitä kautta paitsi Lahelan orren niin myös Lahelantien, Nahkelantien, Hämeentien ja keskustan katuverkon liikennemääriin ja liikenteen sujuvuuteen. Liikennetarkasteluiden tuloksena nähdään eri vaihtoehtojen vaikutukset ja hyödyt koko Lahelan ja keskustan alueen liikenteen sujuvuuteen. Tämän pohjalta pystytään valitsemaan sellaiset katujen linjaukset, joilla on suurin vaikutus uuden alueen saavutettavuuteen ja samalla voidaan huomioida Hyrylän ja Lahelan alueen liikenneverkon toimivuus.