Liikenne puhutti Lahelanpellon kaavanäyttelyssä

Kaavanäyttely keräsi mukavasti väkeä kunnantalolle. Keskustelua herätti varsinkin kestosuosikki liikenne. Lahelanorresta puhuttiin; tuleeko se, milloin se tulee ja mihin se linjataan?

Suunnittelijat valmistelevat parhaillaan alueen toteuttamisen vaiheistusta. Vaiheistuksen tarkoituksena on saada toteutettavat alueenosat synkronoitua liikenteellisten parantamiskohteiden kanssa. Kaava-alue tulee toteutumaan osa kerrallaan, jolloin on mahdollista tehdä liikenteen parantamista asuntorakentamisen rinnalla. Vaiheistussuunnitelma tullaan lisäämään näille sivuille heti kun se valmistuu.

Suunnittelijan näkökulmasta kaavanäyttely on hyvä tapa keskustella suunnitelmista. Virallisissa esittelytilaisuuksissa on usein se ongelma, että eniten äänessä ovat virkamiehet, kun tarkoitus on vastata kuntalaisten kysymyksiin ja ottaa vastaan ideoita.

Miten kaavojen esittelytilaisuuksia voisi edelleen kehittää?

2014-03-18 16.52.09

2014-03-18 17.07.52 2014-03-18 16.51.02

Miksi niin tiheää?

Blogissa kysyttiin taannoin lukijoiden mielipidettä sopiviin tontti- ja talokokoihin Lahelanpellossa.

Sopivin talokoko oli vastaajien mielestä 120-180 m2. Kolmannes vastaajista kannatti talokooksi 180-240 k-m2.   sopivintalokoko sopivintonttikoko

Sopivin tonttikoko oli yli 900 m2. Liki joka neljäs pitää sopivimpana tonttikokona 800-900 m2. Tuhannen neliön ja toisaalta erittäin pieniä mikrotontteja kannattaa vain murto-osa vastaajista. Lahelanpellossa halutaan korostaa urbaaniutta – jokaisella olisi oma piha tai parveke, mutta alue voisi silti olla riittävän tiivis palveluiden ja joukkoliikenteen kannattavan kehittämisen näkökulmasta. Rakenne on kaavaluonnoksessa monipuolinen. Alueelle on suunniteltu omakotitontteja moneen makuun; pieniä tontteja heille, jotka eivät halua stressata pihan hoitamisella ja ”normitontteja” piha-asujille. Vaihtoehtona halutaan pitää myös yhtiömuotoinen asuminen.

Lahelanpeltoon ollaan suunnittelemassa Tuusulan mittakaavassa tiivistä asuinaluetta. Tiivistä rakentamista puoltaa joukkoliikenteen kehittämismahdollisuudet – toimivan joukkoliikenteen edellytyksenä pidetään 25 asukasta hehtaarilla. Lahelan suunniteltu tiheys toisi alueelle juuri tämän asukasmäärän hehtaaria kohti. Tuusulan uuden kuntastrategian mukaan Tuusula on kaupunkimainen, mutta samalla luonnonläheinen kulttuurikunta.

Tuusula on nykyaikainen ja virkeä kaupunkimainen kunta, jossa on hyvät edellytykset elää, työskennellä ja yrittää. On myös huomioitava tosiasia, että Tuusulan väkiluku kasvaa sitä tahtia, että enää ei ole kyse pienestä maaseutupitäjästä. Tulevaisuuden Tuusula on kaupunkimainen, mutta samalla luonnonläheinen kulttuurikunta metropolialueella.

Hajautuneessa rakenteessa palveluja ei pystytä turvaamaan asukkaille, vaan yhä useampi joutuu hakeutumaan palveluiden ääreen autolla. Lahelanpelto sijoittuu Hyrylän keskustan jalankulkuvyöhykkeelle, noin kahden kilometrin etäisyydelle palveluista. Lahelanpellosta on mahdollista suunnitella kevyen liikenteen oikoreitit keskustaan, mikä lisää kevyen liikenteen houkuttelevuutta.

Lue lisää Tuusulan kunnan kilpailukyvystä liikenteen näkökulmasta kuntakehityslautakunnan esityslistalta.

Lahelanorsi ja Lahelanpelto II

Lahelan liikenteen toimivuus herättää kysymyksiä. Asemakaavatyön yhteydessä selvitetään, miten uuden asuinalueen mukanaan tuoma liikenne voidaan järjestää. Lahelantiellä Lahelanpellon paikkeilla on nykyisellään noin 5000-6000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Lahelanpellon n. 1000 uutta asukasta tuottavat liikennettä noin 1500 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Suunnittelun lähtökohtana on Lahelanorsi, joka liittäisi Lahelantien Hämeentiehen ja Hyrylän keskustaan. Orsi on alun perin suunniteltu Lahelan yleissuunnitelman yhteydessä. Lahelanorren alkupää voidaan toteuttaa nyt suunnitteilla olevan asuinalueen myötä. Jatkossa ortta tullaan rakentamaan keskustaan päin, kun sen varrelle saadaan riittävästi maankäyttöä kattamaan rakentamiskustannuksia. Tämän asemakaavan yhteydessä tullaan tekemään liikenteen simulointitarkasteluja Lahelantien ja orren liittymästä sekä tarkastelemaan liikennemäärien muutoksia myös laajemmalla alueella, jotta liikenneverkon toimivuus varmistetaan.

Lahelanorsi tulee olemaan luonteeltaan kokoojakatu, jossa vasemmalle kääntyville on kääntymiskaistoja.

Tässä asemakaavavaiheessa tutkitaan erilaisia vaihtoehtoja järjestää Lahelantien ja orren liittymä.

 • Vaihtoehto 0, jossa orsi liittyy Lahelantiehen T-risteyksellä
  • tilanne säilyy nykyisellään
  • kääntyminen Lahelantieltä pohjoisen suunnasta orrelle ja orrelta Lahelantielle voi muodostua haasteeksi
 • Vaihtoehto 1, jossa Lahelantie tekee pienen mutkan ja orsi liittyy T-risteyksellä ja Lahelantielle voidaan rakentaa kääntymiskaista
 • Vaihtoehto 2, jossa Lahelantie ja orsi yhdistetään kiertoliittymällä
  • kiertoliittymä parantaa liikenteen sujuvuutta ja hidastaa nopeuksia
 • Vaihtoehto 3, jossa orsi muuttuu pääväyläksi ja Lahelantie liittyy siihen T-risteyksellä
  • tämä toimii silloin, kun orsi yhdistää alueen keskustaan

Mikä olisi sinun mielestäsi paras tapa ratkaista liittymä?

ve0

ve1 ve2 ve3

Mikä olisi sinun mielestäsi paras tapa ratkaista liittymä?

Alustavia luonnoksia Lahelanpeltoon

Lahelanpellon suunnittelu etenee. Tutustu alustaviin suunnitelmavaihtoehtoihin!

Suunnitelmia on laadittu erilaisiin liikenneratkaisuihin perustuen. Tässä vaiheessa suunnitelmat ovat alustavia maankäytön periaatekaavioita. Tarkemmin luonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa.

Muista myös yleisötilaisuus ensi tiistaina 18.6. klo 17.30 kunnantalolla.

Lahelanpellon liikenteestä

Lahelanpelto sijoittuu Hyrylän keskustan välittömään läheisyyteen ja alue täydentää näin keskustan rakennetta ja tukeutuu luontevasti keskustan palveluihin, jotka ovat lyhyen kävely- ja pyöräilymatkan päässä. Nykyisellään alueelta ei kuitenkaan ole riittävän suoria yhteyksiä keskustaan. Alueen suunnittelussa tullaan huomioimaan kaikki liikkumismuodot, mutta suunnittelu painottuu erityisesti vahvasti laadukkaiden, viihtyisien ja suorien kävely- ja pyöräilyreittien muodostaminen keskustaan ja joukkoliikenneyhteyksien varteen. Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamisen kautta liikkuminen keskustaan tulee olemaan helpompaa ja houkuttelevampaa kävellen ja pyörällä kuin autolla. Kävelyn ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen edistäminen tukee tavoitetta henkilöautoriippuvuuden vähentämisestä.

Joukkoliikenteen näkökulmasta suunnittelualue on erittäin potentiaalinen. Se sijoittuu hyvin nykyisten joukkoliikennereittien äärelle. Asukasmäärän lisääntyminen Lahelantien joukkoliikennereittien vaikutusalueella tarjoaa mahdollisuudet joukkoliikenteen palvelun parantamiselle ja vuorotarjonnan lisäämiselle Lahelan suunnalla. Lisäksi alueelta tulee olemaan hyvät kevyen liikenteen yhteydet Hyrylän linja-autoasemalle, jolloin joukkoliikenteen käyttäminen muodostuu nykyistä helpommaksi.

Nykyisin liikenne Lahelasta keskustaan kulkee ruuhkaisen Koskenmäen kiertoliittymän tai Jokitien ja Riihikallion kautta. Tämän johdosta matka keskustaan on merkittävästi pidempi ja varsinkin ruuhka-aikaan hitaampi kuin sijainnin perusteella olisi odotettavaa. Lisäksi  yhteys Lahelasta Helsingin suuntaan on nykyisin hidas kulkien mutkaisen Maisalantien kautta. Henkilöautoliikenteen osalta kaavahankkeen yhteydessä tullaan tekemään myös laajempia liikenneverkkotarkasteluja koko Lahelan yleissuunnitelman mukaisen tulevan alueen osalta, eli käytännössä tarkastellaan yleissuunnitelmassa suunniteltua ns. Lahelan ortta. Tarkasteluissa selvitetään Lahelan orren erilaisten linjausvaihtoehtojen vaikutukset suunnittelualueen, ja myös laajemminkin koko Lahelan suunnan, liikenteeseen. Lahelan orren linjauksella tulee olemaan vaikutusta liikenteen suuntautumiseen eri väylille ja sitä kautta paitsi Lahelan orren niin myös Lahelantien, Nahkelantien, Hämeentien ja keskustan katuverkon liikennemääriin ja liikenteen sujuvuuteen. Liikennetarkasteluiden tuloksena nähdään eri vaihtoehtojen vaikutukset ja hyödyt koko Lahelan ja keskustan alueen liikenteen sujuvuuteen. Tämän pohjalta pystytään valitsemaan sellaiset katujen linjaukset, joilla on suurin vaikutus uuden alueen saavutettavuuteen ja samalla voidaan huomioida Hyrylän ja Lahelan alueen liikenneverkon toimivuus.