Kaavanäyttely 18. maaliskuuta

Tervetuloa kaavanäyttelyyn!

Kaavakarttaa jalostetaan luonnosvaiheen jälkeen ehdotukseksi. Kaavaehdotus menee lautakuntakäsittelyyn huhtikuussa ja siitä toivon mukaan edelleen nähtäville – sitä ennen järjestämme kaavanäyttelyn kaikille kaavasta kiinnostuneille.

Tervetuloa kunnantalolle tiistaina 18.3. klo 16 alkaen. Voit tulla silloin kun sinulle parhaiten sopii, virallista ohjelmaa ei ole. Suunnittelijat ovat paikalla vastailemassa kysymyksiin.

Miksi niin tiheää?

Blogissa kysyttiin taannoin lukijoiden mielipidettä sopiviin tontti- ja talokokoihin Lahelanpellossa.

Sopivin talokoko oli vastaajien mielestä 120-180 m2. Kolmannes vastaajista kannatti talokooksi 180-240 k-m2.   sopivintalokoko sopivintonttikoko

Sopivin tonttikoko oli yli 900 m2. Liki joka neljäs pitää sopivimpana tonttikokona 800-900 m2. Tuhannen neliön ja toisaalta erittäin pieniä mikrotontteja kannattaa vain murto-osa vastaajista. Lahelanpellossa halutaan korostaa urbaaniutta – jokaisella olisi oma piha tai parveke, mutta alue voisi silti olla riittävän tiivis palveluiden ja joukkoliikenteen kannattavan kehittämisen näkökulmasta. Rakenne on kaavaluonnoksessa monipuolinen. Alueelle on suunniteltu omakotitontteja moneen makuun; pieniä tontteja heille, jotka eivät halua stressata pihan hoitamisella ja ”normitontteja” piha-asujille. Vaihtoehtona halutaan pitää myös yhtiömuotoinen asuminen.

Lahelanpeltoon ollaan suunnittelemassa Tuusulan mittakaavassa tiivistä asuinaluetta. Tiivistä rakentamista puoltaa joukkoliikenteen kehittämismahdollisuudet – toimivan joukkoliikenteen edellytyksenä pidetään 25 asukasta hehtaarilla. Lahelan suunniteltu tiheys toisi alueelle juuri tämän asukasmäärän hehtaaria kohti. Tuusulan uuden kuntastrategian mukaan Tuusula on kaupunkimainen, mutta samalla luonnonläheinen kulttuurikunta.

Tuusula on nykyaikainen ja virkeä kaupunkimainen kunta, jossa on hyvät edellytykset elää, työskennellä ja yrittää. On myös huomioitava tosiasia, että Tuusulan väkiluku kasvaa sitä tahtia, että enää ei ole kyse pienestä maaseutupitäjästä. Tulevaisuuden Tuusula on kaupunkimainen, mutta samalla luonnonläheinen kulttuurikunta metropolialueella.

Hajautuneessa rakenteessa palveluja ei pystytä turvaamaan asukkaille, vaan yhä useampi joutuu hakeutumaan palveluiden ääreen autolla. Lahelanpelto sijoittuu Hyrylän keskustan jalankulkuvyöhykkeelle, noin kahden kilometrin etäisyydelle palveluista. Lahelanpellosta on mahdollista suunnitella kevyen liikenteen oikoreitit keskustaan, mikä lisää kevyen liikenteen houkuttelevuutta.

Lue lisää Tuusulan kunnan kilpailukyvystä liikenteen näkökulmasta kuntakehityslautakunnan esityslistalta.

Lahelanorsi ja Lahelanpelto II

Lahelan liikenteen toimivuus herättää kysymyksiä. Asemakaavatyön yhteydessä selvitetään, miten uuden asuinalueen mukanaan tuoma liikenne voidaan järjestää. Lahelantiellä Lahelanpellon paikkeilla on nykyisellään noin 5000-6000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Lahelanpellon n. 1000 uutta asukasta tuottavat liikennettä noin 1500 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Suunnittelun lähtökohtana on Lahelanorsi, joka liittäisi Lahelantien Hämeentiehen ja Hyrylän keskustaan. Orsi on alun perin suunniteltu Lahelan yleissuunnitelman yhteydessä. Lahelanorren alkupää voidaan toteuttaa nyt suunnitteilla olevan asuinalueen myötä. Jatkossa ortta tullaan rakentamaan keskustaan päin, kun sen varrelle saadaan riittävästi maankäyttöä kattamaan rakentamiskustannuksia. Tämän asemakaavan yhteydessä tullaan tekemään liikenteen simulointitarkasteluja Lahelantien ja orren liittymästä sekä tarkastelemaan liikennemäärien muutoksia myös laajemmalla alueella, jotta liikenneverkon toimivuus varmistetaan.

Lahelanorsi tulee olemaan luonteeltaan kokoojakatu, jossa vasemmalle kääntyville on kääntymiskaistoja.

Tässä asemakaavavaiheessa tutkitaan erilaisia vaihtoehtoja järjestää Lahelantien ja orren liittymä.

 • Vaihtoehto 0, jossa orsi liittyy Lahelantiehen T-risteyksellä
  • tilanne säilyy nykyisellään
  • kääntyminen Lahelantieltä pohjoisen suunnasta orrelle ja orrelta Lahelantielle voi muodostua haasteeksi
 • Vaihtoehto 1, jossa Lahelantie tekee pienen mutkan ja orsi liittyy T-risteyksellä ja Lahelantielle voidaan rakentaa kääntymiskaista
 • Vaihtoehto 2, jossa Lahelantie ja orsi yhdistetään kiertoliittymällä
  • kiertoliittymä parantaa liikenteen sujuvuutta ja hidastaa nopeuksia
 • Vaihtoehto 3, jossa orsi muuttuu pääväyläksi ja Lahelantie liittyy siihen T-risteyksellä
  • tämä toimii silloin, kun orsi yhdistää alueen keskustaan

Mikä olisi sinun mielestäsi paras tapa ratkaista liittymä?

ve0

ve1 ve2 ve3

Mikä olisi sinun mielestäsi paras tapa ratkaista liittymä?

Tonttikokoruletti

Tuusulassa on perinteisesti tuotettu noin 1000 m2 tontteja, yleensä tehokkuusluvulla 0,20, mikä tarkoittaa 200 k-m2 rakennusoikeutta. Aivan viime vuosina on asemakaavoitettu tontteja, jotka ovat alle 1000 m2. Lahelanpelto I kaava-alueella tonttikoko vaihteli 650 ja 1200 m2 välillä ja tehokkuusluku oli 0,25. Tuusulassa tontin ostaja maksaa maaneliöistä, ei varsinaisesta rakennusoikeuden määrästä.

Kaikki eivät halua isoa pihaa, vaan toivovat nimen omaan pienempää tonttia. Iso tontti voi olla rakennustarpeeseen nähden liiankin iso, rakennusoikeutta voi jäädä hyödyntämättä. Toisaalta pienelle tontille rakennusoikeutta voi tulla rakentajan tarpeeseen liian vähän tehokkuusluvulla määriteltynä.

Ostajan näkökulmasta tontin koko ei ole ainoa ratkaiseva tekijä sen kiinnostavuudessa. Ehkä jopa kokoa enemmän rakentajaa kiinnostaa tontin sijainti, etäisyys keskustasta tai liikenneyhteydet. Lisäksi rakennusoikeuden määrä voi olla ratkaiseva tekijä – voi olla, että talomalli on jo päätetty, ja sille etsitään sopivaa tonttia.

Lähikunnissa 1000 m2 tontit ovat historiaa – esimerkiksi Keravan omakotitonttien koot vaihtelevat 400 ja 800 neliön välillä. Pienten tonttien haasteita ja etuja on selvitetty mm. Järvenpäässä, jossa selvitettiin myös asukasnäkökulmaa pieniin tontteihin. Pienten tonttien haasteina ovat paloturvallisuusasiat ja se, että suunnittelussa ”joutuu” tekemään yhteistyötä naapureiden kanssa.

Pieni tontti ei automaattisesti tarkoita pientä taloa; tehokkuuslukua nostamalla voidaan pienellekin tontille sijoittaa paljon rakennusoikeutta. Usein pienillä tonteilla rakentaminen kannattaa tehdä kahteen tasoon, jotta piha-alue muodostuu riittävän laajaksi.

Lahelanpelto sijoittuu Hyrylän taajaman eteläpuolelle. Matka keskustaan on linnuntietä noin 2 km. Lahelanorren toteutuessa yhteys keskustaan muodostuu sujuvaksi.

Mikä olisi sinun mielestäsi tavoiteltava tonttikoko Lahelassa tai etelä-Tuusulassa ylipäänsä?

Pitäisikö Lahelaan saada lähikauppa?

Lahelanpellon kaavoituksen yhteydessä on ollut esillä lähikaupan mahdollinen sijoittuminen alueelle. Sijaintivaihtoehto A sijoittuu Lahelantien länsipuolelle, jo rakentuneiden asuinalueiden tuntumaan. Vaihtoehto B sijoittuu tulevan Lahelanorren ja Lahelantien risteykseen, jolloin se palvelisi uutta asuinaluetta paremmin.

Kuvassa on esitetty väestömäärät ruutuina, mitä tummempi ruutu, sitä enemmän sen sisällä on väestöä. Uusi kaava-alue tuo tullessaan noin 1000 uutta asukasta Lahelanpeltoon.

Onko Lahelassa vielä tarvetta lähikaupalle ja missä sen pitäisi sijaita? kaupan_sijainti_LP

Alustavia luonnoksia Lahelanpeltoon

Lahelanpellon suunnittelu etenee. Tutustu alustaviin suunnitelmavaihtoehtoihin!

Suunnitelmia on laadittu erilaisiin liikenneratkaisuihin perustuen. Tässä vaiheessa suunnitelmat ovat alustavia maankäytön periaatekaavioita. Tarkemmin luonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa.

Muista myös yleisötilaisuus ensi tiistaina 18.6. klo 17.30 kunnantalolla.

Lahelanpellon liikenteestä

Lahelanpelto sijoittuu Hyrylän keskustan välittömään läheisyyteen ja alue täydentää näin keskustan rakennetta ja tukeutuu luontevasti keskustan palveluihin, jotka ovat lyhyen kävely- ja pyöräilymatkan päässä. Nykyisellään alueelta ei kuitenkaan ole riittävän suoria yhteyksiä keskustaan. Alueen suunnittelussa tullaan huomioimaan kaikki liikkumismuodot, mutta suunnittelu painottuu erityisesti vahvasti laadukkaiden, viihtyisien ja suorien kävely- ja pyöräilyreittien muodostaminen keskustaan ja joukkoliikenneyhteyksien varteen. Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamisen kautta liikkuminen keskustaan tulee olemaan helpompaa ja houkuttelevampaa kävellen ja pyörällä kuin autolla. Kävelyn ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen edistäminen tukee tavoitetta henkilöautoriippuvuuden vähentämisestä.

Joukkoliikenteen näkökulmasta suunnittelualue on erittäin potentiaalinen. Se sijoittuu hyvin nykyisten joukkoliikennereittien äärelle. Asukasmäärän lisääntyminen Lahelantien joukkoliikennereittien vaikutusalueella tarjoaa mahdollisuudet joukkoliikenteen palvelun parantamiselle ja vuorotarjonnan lisäämiselle Lahelan suunnalla. Lisäksi alueelta tulee olemaan hyvät kevyen liikenteen yhteydet Hyrylän linja-autoasemalle, jolloin joukkoliikenteen käyttäminen muodostuu nykyistä helpommaksi.

Nykyisin liikenne Lahelasta keskustaan kulkee ruuhkaisen Koskenmäen kiertoliittymän tai Jokitien ja Riihikallion kautta. Tämän johdosta matka keskustaan on merkittävästi pidempi ja varsinkin ruuhka-aikaan hitaampi kuin sijainnin perusteella olisi odotettavaa. Lisäksi  yhteys Lahelasta Helsingin suuntaan on nykyisin hidas kulkien mutkaisen Maisalantien kautta. Henkilöautoliikenteen osalta kaavahankkeen yhteydessä tullaan tekemään myös laajempia liikenneverkkotarkasteluja koko Lahelan yleissuunnitelman mukaisen tulevan alueen osalta, eli käytännössä tarkastellaan yleissuunnitelmassa suunniteltua ns. Lahelan ortta. Tarkasteluissa selvitetään Lahelan orren erilaisten linjausvaihtoehtojen vaikutukset suunnittelualueen, ja myös laajemminkin koko Lahelan suunnan, liikenteeseen. Lahelan orren linjauksella tulee olemaan vaikutusta liikenteen suuntautumiseen eri väylille ja sitä kautta paitsi Lahelan orren niin myös Lahelantien, Nahkelantien, Hämeentien ja keskustan katuverkon liikennemääriin ja liikenteen sujuvuuteen. Liikennetarkasteluiden tuloksena nähdään eri vaihtoehtojen vaikutukset ja hyödyt koko Lahelan ja keskustan alueen liikenteen sujuvuuteen. Tämän pohjalta pystytään valitsemaan sellaiset katujen linjaukset, joilla on suurin vaikutus uuden alueen saavutettavuuteen ja samalla voidaan huomioida Hyrylän ja Lahelan alueen liikenneverkon toimivuus.

Esittelyssä Lahelanpellon tekijät

Lahelanpelto II -kaavahanke on Tuusulan kunnalle tärkeä kärkihanke. Suunnittelutyö on alkamassa – tässä vaiheessa hanketta asetetaan tavoitteita ja visioidaan tulevaa: Lahelanpelto II -alueesta on tarkoitus suunnitella ulkoilua ja virkistystä tukeva asumispaikka – urbaani kylä, jossa kaikilla on oma piha. Alueen suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota sujuviin kevyenliikenteenyhteyksiin sekä asukkaiden aktiivisen elämäntavan tukemiseen. Ekologisella ajattelulla ja puurakentamisella on suuri rooli alueen suunnittelussa ja alueen ilmeen kannalta.

Tavoitteena on luoda alue, jossa on tasavertaiset mahdollisuudet liikkua polkupyörällä, lastenvaunujen kanssa, jalkaisin, koiran kanssa, hiihtäen tai rollaattorilla. Kevyenliikenteen yhteyksiä kehitetään erityisesti keskustaan ja virkistysalueiden suuntiin. Lahelan suunnitteluun liittyvät vahvasti liikenneverkon kehittämistarpeet. Suunnittelun aikana selvitetään vaihtoehtoisten ratkaisujen vaikutukset liikenneverkon toimivuuteen ja valitaan toteutettava liikenneverkon ratkaisu. Suunnittelualueen sijainti ja riittävän tiivis rakentaminen mahdollistavat joukkoliikenteen palvelutason parantamisen. Urbaanin kylän ideaan kuuluu kevyen liikenteen tukeminen, joukkoliikennepainotteisuus sekä autoriippuvuuden vähentäminen.

Alueen maisemaa, kulttuurihistoriaa ja viljavaa maaperää hyödynnetään luomalla edellytykset osittaiseen omavaraisuuteen sekä luontokokemuksiin puutarhapalstoja viljelemällä. Hulevesien hallintaan kiinnitetään erityistä huomiota; hulevedet käsitellään luonnollisesti alueen sisällä sekä tonttikohtaisesti että viheralueilla. Hulevesiratkaisuilla voidaan elävöittää ulkoilu- ja virkistysalueita ja lisätä niiden viihtyisyyttä.

Hankkeeseen osallistuu asiantuntijoita useilta kunnan toimialoilta. Kaavaa on valittu laatimaan Pöyry Finland Oy, jonka työtä ohjaa kaavoitustoimen työryhmä:

 • kuntakehitysjohtaja Hannu Haukkasalo
 • kaavoituspäällikkö Asko Honkanen
 • kaavasuunnittelija Jaana Pohjola
 • kaavasuunnittelija Mika Heikkilä
 • suunnitteluinsinööri Heikki Väänänen

Lahelanpelto II –alueen suunnittelussa on tavoitteena parantaa lähialueen asukkaiden ja muiden osallisten vaikuttamis- ja tiedonsaantimahdollisuuksia. Asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluun koko kaavaprosessin ajan. Lisätietoa osallistumisesta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.