Liikenneyhteydet

Asukastilaisuuksissa suurimmaksi yksittäiseksi puheenaiheeksi on noussut liikenne ja erityisesti Koskenmäen kiertoliittymän ruuhkat sekä Lahelantien ja Maisalantien vilkas liikenne. Asukastilaisuuksien myötä on tullut vahvasti esiin asukkaiden huoli liikenneverkon toimivuudesta ja asia on tunnistettu myös kunnassa sekä virkamiesten että päättäjien taholla.

Lahelanpelto II alueelle tulee runsaasti tontteja, eikä kaikki rakentaminen tapahdu yhtä aikaa. Tonttien myynti ja sitä myötä alueen rakentuminen on tällä hetkellä arvioitu tapahtuvan vaiheittain vuosien 2015-2018 aikana. Tarvittaessa tonttien luovutusaikataulua voidaan sovittaa mm. liikennehankkeiden valmistumisen mukaan. Alueen vaiheittaisen toteutumisen ansiosta liikenneyhteyksien parantaminen pystytään toteuttamaan rinnakkain rakentamisen kanssa, jolloin kasvavalle liikenteelle on olemassa paremmat liikenneyhteydet kuin tällä hetkellä.

Asemakaavan yhteydessä tehdyt liikenneselvitykset osoittavat, että kaava-alueen liittymät ja Lahelantie pystyvät välittämään alueen synnyttämän uuden liikenteen. Liikenteelliset ongelmat kasautuvat kuitenkin ruuhka-aikoina Koskenmäen kiertoliittymään sekä Lahelantien ja Nahkelantien liittymään ja ruuhkat näissä tulevat pahenemaan uuden rakentamisen myötä. Ruuhkien pahenemiseen vaikuttaa sekä Lahelanpelto II alueen synnyttämä uusi liikenne että yleinen liikenteen kasvu. Tämän ongelmallisimman alueen parantamiseksi on jo käynnistetty tiesuunnitelma, joka valmistunee tämän vuoden loppuun mennessä. Sen jälkeen tehdään rakennussuunnitelma ja parannustöihin voidaan päästä tämän hetkisen arvion mukaan vuonna 2016.

Tämän vuoden syksyllä tehdään valmisteilla olevaan koko kunnan yleiskaavaan liittyvä liikenneselvitys, jossa tutkitaan uusien tielinjausten vaikutusta liikenneverkon kuormitukseen. Selvityksen pohjalta voidaan valita verkostollisesti ja vaikutuksiltaan parhaat vaihtoehdot, joiden suunnittelua voidaan tämän jälkeen jatkaa yleissuunnitelmalla. Tässä selvityksessä tutkitaan mm. Lahelanorren eri linjausvaihtoehdot ilman Hämeentien liittymää ja liittymän kanssa sekä Tuusulanjoentien jatkaminen Ruotsinkyläntieltä Tuusulanväylälle / Vanhalle Tuusulantielle. Nyt on jo sovittu, että Lahelanorren yleissuunnittelu käynnistetään viimeistään vuoden 2015 alussa ja mikäli Tuusulanjoentien jatkaminen näyttää selvitysten mukaan Lahelanortta paremmalta tai muutoin tarpeelliselta, voidaan myös sen yleissuunnittelu käynnistää. Lahelan aluetta palvelevia liikennehankkeita ollaan siis viemässä voimakkaasti eteenpäin rinnakkain asemakaavan kanssa.

Lahelantien liikenteen lisääntymisestä johtuen on jo tekeillä ja suunnitteilla liikennettä rauhoittavia ja erityisesti kevyen liikenteen turvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Lahelantien ja Ristikiventien liittymään on valmistumassa kiertoliittymä, joka parantaa Lahelantien ylittävän kevyen liikenteen turvallisuutta. Samassa yhteydessä jatketaan Lahelantien länsipuolista kevyen liikenteen väylää Marunantien ja Maitiaisentien välille. Lisäksi Lahelantielle on suunniteltu suojateiden keskisaarekkeita mm. Knaapilantien liittymään sekä Lahelantien länsipuolisen kevyen liikenteen väylän jatkamista Ristikiventiestä etelään.

Lahelanpelto II kaavan toteutumisen yhteydessä rakennetaan suora kevyen liikenteen yhteys Hyrylään. Suoralla ja laadukkaalla kevyen liikenteen reitillä voidaan vaikuttaa siihen, että uudella alueella kevyen liikenteen kulkumuoto-osuus olisi suurempi kuin Lahelassa nykyisin ja näin autoliikenteen kasvua saataisiin hieman hillittyä. Samoin asukasmäärän lisääntyminen Lahelantien välittömässä läheisyydessä antaa mahdollisuudet Lahelantien bussiliikenteen vuorojen lisäämiselle. Tämä parantaa sekä uusien että nykyisten asukkaiden mahdollisuuksia käyttää joukkoliikennettä.

 

Kaavanäyttely 18. maaliskuuta

Tervetuloa kaavanäyttelyyn!

Kaavakarttaa jalostetaan luonnosvaiheen jälkeen ehdotukseksi. Kaavaehdotus menee lautakuntakäsittelyyn huhtikuussa ja siitä toivon mukaan edelleen nähtäville – sitä ennen järjestämme kaavanäyttelyn kaikille kaavasta kiinnostuneille.

Tervetuloa kunnantalolle tiistaina 18.3. klo 16 alkaen. Voit tulla silloin kun sinulle parhaiten sopii, virallista ohjelmaa ei ole. Suunnittelijat ovat paikalla vastailemassa kysymyksiin.

Miksi niin tiheää?

Blogissa kysyttiin taannoin lukijoiden mielipidettä sopiviin tontti- ja talokokoihin Lahelanpellossa.

Sopivin talokoko oli vastaajien mielestä 120-180 m2. Kolmannes vastaajista kannatti talokooksi 180-240 k-m2.   sopivintalokoko sopivintonttikoko

Sopivin tonttikoko oli yli 900 m2. Liki joka neljäs pitää sopivimpana tonttikokona 800-900 m2. Tuhannen neliön ja toisaalta erittäin pieniä mikrotontteja kannattaa vain murto-osa vastaajista. Lahelanpellossa halutaan korostaa urbaaniutta – jokaisella olisi oma piha tai parveke, mutta alue voisi silti olla riittävän tiivis palveluiden ja joukkoliikenteen kannattavan kehittämisen näkökulmasta. Rakenne on kaavaluonnoksessa monipuolinen. Alueelle on suunniteltu omakotitontteja moneen makuun; pieniä tontteja heille, jotka eivät halua stressata pihan hoitamisella ja ”normitontteja” piha-asujille. Vaihtoehtona halutaan pitää myös yhtiömuotoinen asuminen.

Lahelanpeltoon ollaan suunnittelemassa Tuusulan mittakaavassa tiivistä asuinaluetta. Tiivistä rakentamista puoltaa joukkoliikenteen kehittämismahdollisuudet – toimivan joukkoliikenteen edellytyksenä pidetään 25 asukasta hehtaarilla. Lahelan suunniteltu tiheys toisi alueelle juuri tämän asukasmäärän hehtaaria kohti. Tuusulan uuden kuntastrategian mukaan Tuusula on kaupunkimainen, mutta samalla luonnonläheinen kulttuurikunta.

Tuusula on nykyaikainen ja virkeä kaupunkimainen kunta, jossa on hyvät edellytykset elää, työskennellä ja yrittää. On myös huomioitava tosiasia, että Tuusulan väkiluku kasvaa sitä tahtia, että enää ei ole kyse pienestä maaseutupitäjästä. Tulevaisuuden Tuusula on kaupunkimainen, mutta samalla luonnonläheinen kulttuurikunta metropolialueella.

Hajautuneessa rakenteessa palveluja ei pystytä turvaamaan asukkaille, vaan yhä useampi joutuu hakeutumaan palveluiden ääreen autolla. Lahelanpelto sijoittuu Hyrylän keskustan jalankulkuvyöhykkeelle, noin kahden kilometrin etäisyydelle palveluista. Lahelanpellosta on mahdollista suunnitella kevyen liikenteen oikoreitit keskustaan, mikä lisää kevyen liikenteen houkuttelevuutta.

Lue lisää Tuusulan kunnan kilpailukyvystä liikenteen näkökulmasta kuntakehityslautakunnan esityslistalta.

Kaavanäyttely veti väkeä

Lahelanpellon kaavanäyttely keräsi tiistaina kunnantalolle 30-40 kaavoituksesta kiinnostunutta asukasta.

Eniten kävijöitä kiinnosti Lahelan kaavoituksen myötä lisääntyvä liikenne. Lahelanorren rakentamista pidettiin ehdottoman tärkeänä, mutta orren linjauksesta oli useita mielipiteitä; osa piti tärkeänä, että orsi linjattaisiin nimenomaan Sahankulmaan.

Muita tärkeitä asioita olivat kevyen liikenteen turvallisuus sekä bussivuorojen vähyys. Lahelanpellon arvioidaan lisäävän liikennettä noin 1500 ajoneuvolla vuorokaudessa. Lahelantiellä on ennestään liikennettä paikasta riippuen noin 5000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Lisäys on suuri, mutta ruuhka-ajat ovat vielä lyhyitä ja painottuvat aamuun ja iltapäivään. Tuusulan ruuhkien todettiin olevan kuitenkin maltilliset verrattuna Helsingin vastaaviin. Tutustu, mitä parannustoimia Lahelan seudulle on suunnitteilla.liikennesysteemi

Blogissa lukijoita on puhuttanut kerrostalojen sijoittuminen Lahelaan. Kaavanäyttelyssä ennakkoluuloja hälvensivät kuvat pienkerrostaloista. Lahelan kaavan tapauksessa kerrostalot tulevat olemaan II-kerroksisia. Mistään betonibunkkereista ei siis todellakaan ole kysymys. Rivitaloista kerrostalon erottaa se, että kerrostalossa on asuntoja päällekkäin.

pienkerrostaloKaavanäyttely oli suunnittelijoiden kannalta erittäin hyvä tapa saada uutta tietoa suunnittelualueesta. Toivottavasti osallistujat saivat myös vastauksia kysymyksiinsä.

Suunnittelu jatkuu nyt palautteen keräämisellä ja lausuntojen odottelulla. Suunnittelijoihin voi olla yhteydessä sähköpostilla tai puhelimitse.

Luonnos tulossa nähtäville

Kuntakehityslautakunta päätti kokouksessaan 16.10.2013 asettaa asemakaavaluonnoksen maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 30 §:n mukaisesti nähtäville mielipiteiden esittämistä varten.

Luonnosta koskeva aineisto on maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti nähtävillä 31.10. – 2.12.2013 Tuusulan kunnantalolla (3. kerros, siipi C) ja kunnan nettisivuilla https://lahelanpelto.wordpress.com/asemakaava/

Palautetta luonnoksesta voit jättää sähköpostilla osoitteeseen kaavoitus(at)tuusula.fi tai postitse 2.12.2013 klo 16.00 mennessä. Osoite: PL 60, 04301 Tuusula.

Luonnos lautakuntaan

Lahelanpellon asemakaavaluonnosta on valmisteltu syksyn ajan yhdessä Tuusulan kunnan kaavasuunnittelijoiden kanssa, ja se on nyt valmistunut nähtäville. Suurin muutos edelliseen luonnokseen verrattuna on omakotitalotonttien määrän kasvaminen ja tonttikoon suureneminen.

Tutustu havainnekuviin klikkaamalla alla olevaa kuvaa!idästä

Pääosa asuinrakennuksista tulee edelleen olemaan erillis- tai kytkettyjä pientaloja. Lahelanorren ja kokoojakadun varrella korttelit on mahdollista toteuttaa myös pienkerrostaloina. Omakotitalotontteja tulee alueelle noin 130. Lisäksi keskuspuiston reunaan on suunniteltu 18 tonttia townhouse -taloille. AO -merkityt omakotitontit ovat kooltaan alkuperäistä luonnosta hieman suurempia, ollen kooltaan pääosin n. 600 – 900 m2 . Rakennusten suurin sallittu kerrosluku on täsmentynyt aiemmasta 2½:sta 2:een. Uusia asukkaita Lahelan uudelle puutaloalueelle tulee arvion mukaan n. 1200.

kaavaluonnos_kartta

Alueesta tulee valmistuttuaan moderni ja ihmisen mittakaavainen miljöökokonaisuus, jonka esikuvia ovat perinteiset puu- ja puutarhakaupunginosat.

Mielipiteet ja kommentit luonnossuunnitelmasta ovat tervetulleita.

Pekka Mäkelä, Pöyry Finland Oy

Luonnos käsitellään kuntakehityslautakunnassa 16.10.

Tutustu muihin käsiteltäviin asioihin täällä!

– Kaavaselostus liitteineen

Lahelanorsi ja Lahelanpelto II

Lahelan liikenteen toimivuus herättää kysymyksiä. Asemakaavatyön yhteydessä selvitetään, miten uuden asuinalueen mukanaan tuoma liikenne voidaan järjestää. Lahelantiellä Lahelanpellon paikkeilla on nykyisellään noin 5000-6000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Lahelanpellon n. 1000 uutta asukasta tuottavat liikennettä noin 1500 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Suunnittelun lähtökohtana on Lahelanorsi, joka liittäisi Lahelantien Hämeentiehen ja Hyrylän keskustaan. Orsi on alun perin suunniteltu Lahelan yleissuunnitelman yhteydessä. Lahelanorren alkupää voidaan toteuttaa nyt suunnitteilla olevan asuinalueen myötä. Jatkossa ortta tullaan rakentamaan keskustaan päin, kun sen varrelle saadaan riittävästi maankäyttöä kattamaan rakentamiskustannuksia. Tämän asemakaavan yhteydessä tullaan tekemään liikenteen simulointitarkasteluja Lahelantien ja orren liittymästä sekä tarkastelemaan liikennemäärien muutoksia myös laajemmalla alueella, jotta liikenneverkon toimivuus varmistetaan.

Lahelanorsi tulee olemaan luonteeltaan kokoojakatu, jossa vasemmalle kääntyville on kääntymiskaistoja.

Tässä asemakaavavaiheessa tutkitaan erilaisia vaihtoehtoja järjestää Lahelantien ja orren liittymä.

 • Vaihtoehto 0, jossa orsi liittyy Lahelantiehen T-risteyksellä
  • tilanne säilyy nykyisellään
  • kääntyminen Lahelantieltä pohjoisen suunnasta orrelle ja orrelta Lahelantielle voi muodostua haasteeksi
 • Vaihtoehto 1, jossa Lahelantie tekee pienen mutkan ja orsi liittyy T-risteyksellä ja Lahelantielle voidaan rakentaa kääntymiskaista
 • Vaihtoehto 2, jossa Lahelantie ja orsi yhdistetään kiertoliittymällä
  • kiertoliittymä parantaa liikenteen sujuvuutta ja hidastaa nopeuksia
 • Vaihtoehto 3, jossa orsi muuttuu pääväyläksi ja Lahelantie liittyy siihen T-risteyksellä
  • tämä toimii silloin, kun orsi yhdistää alueen keskustaan

Mikä olisi sinun mielestäsi paras tapa ratkaista liittymä?

ve0

ve1 ve2 ve3

Mikä olisi sinun mielestäsi paras tapa ratkaista liittymä?

Suoraan suunnittelupöydältä: Lahelanpellon alustava kaavarunko

LP2_alustava kaavarunko

LP2_kaupunkirakenne

Kesälomat on vietetty ja Lahelanpellon suunnittelu jatkuu.

Lahelanpellon rakennuskanta tulee olemaan monimuotoista. Pääosa asuinrakennuksista tulee olemaan erillis- tai kytkettyjä pientaloja. Aivan keskeisimmät korttelit on mahdollista toteuttaa myös pienkerrostaloina. Rakennusmateriaalina tullaan suosimaan puuta, mutta townhouse –tyyppisten rakennusten materiaaliksi on kaavailtu kiveä. Townhouse –talot on suunniteltu rakennettavaksi  alueen keskelle jäävien puistojen ympärille.

Omakotitalotontit ovat kooltaan 400 – 1000 m2 ja rakennusoikeudet vaihtelevat välillä noin 150 -250 k-m2. Rakennusten kerrosluku on pääosin 2 (1-2½).

Luonnoksessa on varauduttu Lahelanorren rakentamiseen.  Lahelanorren ja uuden asuinalueen vaikutukset liikenteeseen tutkitaan Tuusulan kunnan toimesta syksyn aikana.

Kommentit ja kysymykset luonnossuunnitelmasta ovat tervetulleita.

Pekka Mäkelä, Pöyry Finland Oy

P.S. Tämä on alustava luonnos, jota ei ole käsitelty lautakunnissa tai muualla. Virallinen luonnosvaihe, josta jätetään mielipiteitä ja pyydetään lausuntoja, tulee syksyn aikana.

kaavaprosessi

Robotti-Sampo, monikopterit ja etäläsnäolo

Mitä jos voisit tilata robottikutsuliikenteen kuljettamaan sinut Keravan asemalle? Entä jos olisi mahdollista asioida ja keskustella kunnan virkamiesten kanssa virtuaalisesti, tekemättä (pahimmassa tapauksessa turhaa) matkaa kunnantalolle? Mitä jos monikopteri kuljettaisi ostokset kotiisi?

Tekniikka kaikkeen tähän on olemassa jo nyt. Yhteiskäyttöisten robottiautojen myötä auton omistuksen tarve vähenee. Palveluntarjoaja voi tarjota esim. auton ovelle viidessä minuutissa tilauksesta. Auton kyydistä voi jäädä pois haluamassaan kohteessa ja pois lähtiessään tilata uuden auton ilman, että tarvitsee murehtia parkkipaikan etsimisestä ja kävelemisestä parkkipaikalta kohteeseen. Ja kun eri tarpeita varten voi vielä tilata erikokoisen robottiauton, on asiakkaalla aina käytössään juuri tarpeita vastaava kulkuväline juuri silloin kun hän sitä tarvitsee. Robottiautot ovat olleet liikenteessä jo pitkään, toistaiseksi ne ovat laillisia vain USAssa.

Etäläsnäolo ja virtuaaliset palvelut osaltaan vähentävät liikkumistarvetta ja avaavat lisäksi ihmisille mahdollisuuden kokea muutoin vaikeasti saavutettavia asioita ja elämyksiä (mm. taide-esityksiä, urheilua yms.) helposti ja nopeasti. Etäläsnäolon yleistymistä hidastavat suurimmaksi osaksi enää asenteet ja muutosvastarinta.

Menetelmien uskotaan olevan yleisessä käytössä vuonna 2030 – siihen ei ole pitkä aika.

Miten Tuusulassa voitaisi kehittää robottiliikennettä ja etäläsnäoloa?

Lue lisää:

Automaattisen liikenteen metropolivisio_loppuraportti

Yleisötilaisuuden aineistoa

Yleisötilaisuudessa eniten puhutti liikenne. Ruuhkat ja risteyksien sujuvuus huolestutti asukkaita, samoin kuin kevyen liikenteen turvallisuus.

Osallistujilla oli mahdollisuus piirtää toiveitaan kevyenliikenteenväyliksi – tutustu ehdotuksiin täällä. 

Tilaisuudessa toimi puheenjohtajana kuntakehityslautakunnan puheenjohtaja Jussi Salonen. Kaavaprosessista kertoi Asko Honkanen ja suunnitelmat esitteli Pekka Mäkelä Pöyryltä.

Yleisötilaisuudessa esitetty materiaali täällä.