Kaavanäyttely 18. maaliskuuta

Tervetuloa kaavanäyttelyyn!

Kaavakarttaa jalostetaan luonnosvaiheen jälkeen ehdotukseksi. Kaavaehdotus menee lautakuntakäsittelyyn huhtikuussa ja siitä toivon mukaan edelleen nähtäville – sitä ennen järjestämme kaavanäyttelyn kaikille kaavasta kiinnostuneille.

Tervetuloa kunnantalolle tiistaina 18.3. klo 16 alkaen. Voit tulla silloin kun sinulle parhaiten sopii, virallista ohjelmaa ei ole. Suunnittelijat ovat paikalla vastailemassa kysymyksiin.

Luonnos tulossa nähtäville

Kuntakehityslautakunta päätti kokouksessaan 16.10.2013 asettaa asemakaavaluonnoksen maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 30 §:n mukaisesti nähtäville mielipiteiden esittämistä varten.

Luonnosta koskeva aineisto on maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti nähtävillä 31.10. – 2.12.2013 Tuusulan kunnantalolla (3. kerros, siipi C) ja kunnan nettisivuilla https://lahelanpelto.wordpress.com/asemakaava/

Palautetta luonnoksesta voit jättää sähköpostilla osoitteeseen kaavoitus(at)tuusula.fi tai postitse 2.12.2013 klo 16.00 mennessä. Osoite: PL 60, 04301 Tuusula.

Luonnos lautakuntaan

Lahelanpellon asemakaavaluonnosta on valmisteltu syksyn ajan yhdessä Tuusulan kunnan kaavasuunnittelijoiden kanssa, ja se on nyt valmistunut nähtäville. Suurin muutos edelliseen luonnokseen verrattuna on omakotitalotonttien määrän kasvaminen ja tonttikoon suureneminen.

Tutustu havainnekuviin klikkaamalla alla olevaa kuvaa!idästä

Pääosa asuinrakennuksista tulee edelleen olemaan erillis- tai kytkettyjä pientaloja. Lahelanorren ja kokoojakadun varrella korttelit on mahdollista toteuttaa myös pienkerrostaloina. Omakotitalotontteja tulee alueelle noin 130. Lisäksi keskuspuiston reunaan on suunniteltu 18 tonttia townhouse -taloille. AO -merkityt omakotitontit ovat kooltaan alkuperäistä luonnosta hieman suurempia, ollen kooltaan pääosin n. 600 – 900 m2 . Rakennusten suurin sallittu kerrosluku on täsmentynyt aiemmasta 2½:sta 2:een. Uusia asukkaita Lahelan uudelle puutaloalueelle tulee arvion mukaan n. 1200.

kaavaluonnos_kartta

Alueesta tulee valmistuttuaan moderni ja ihmisen mittakaavainen miljöökokonaisuus, jonka esikuvia ovat perinteiset puu- ja puutarhakaupunginosat.

Mielipiteet ja kommentit luonnossuunnitelmasta ovat tervetulleita.

Pekka Mäkelä, Pöyry Finland Oy

Luonnos käsitellään kuntakehityslautakunnassa 16.10.

Tutustu muihin käsiteltäviin asioihin täällä!

– Kaavaselostus liitteineen

Yleisötilaisuuden aineistoa

Yleisötilaisuudessa eniten puhutti liikenne. Ruuhkat ja risteyksien sujuvuus huolestutti asukkaita, samoin kuin kevyen liikenteen turvallisuus.

Osallistujilla oli mahdollisuus piirtää toiveitaan kevyenliikenteenväyliksi – tutustu ehdotuksiin täällä. 

Tilaisuudessa toimi puheenjohtajana kuntakehityslautakunnan puheenjohtaja Jussi Salonen. Kaavaprosessista kertoi Asko Honkanen ja suunnitelmat esitteli Pekka Mäkelä Pöyryltä.

Yleisötilaisuudessa esitetty materiaali täällä.

Alustavia luonnoksia Lahelanpeltoon

Lahelanpellon suunnittelu etenee. Tutustu alustaviin suunnitelmavaihtoehtoihin!

Suunnitelmia on laadittu erilaisiin liikenneratkaisuihin perustuen. Tässä vaiheessa suunnitelmat ovat alustavia maankäytön periaatekaavioita. Tarkemmin luonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa.

Muista myös yleisötilaisuus ensi tiistaina 18.6. klo 17.30 kunnantalolla.

Lahelanpellon liikenteestä

Lahelanpelto sijoittuu Hyrylän keskustan välittömään läheisyyteen ja alue täydentää näin keskustan rakennetta ja tukeutuu luontevasti keskustan palveluihin, jotka ovat lyhyen kävely- ja pyöräilymatkan päässä. Nykyisellään alueelta ei kuitenkaan ole riittävän suoria yhteyksiä keskustaan. Alueen suunnittelussa tullaan huomioimaan kaikki liikkumismuodot, mutta suunnittelu painottuu erityisesti vahvasti laadukkaiden, viihtyisien ja suorien kävely- ja pyöräilyreittien muodostaminen keskustaan ja joukkoliikenneyhteyksien varteen. Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamisen kautta liikkuminen keskustaan tulee olemaan helpompaa ja houkuttelevampaa kävellen ja pyörällä kuin autolla. Kävelyn ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen edistäminen tukee tavoitetta henkilöautoriippuvuuden vähentämisestä.

Joukkoliikenteen näkökulmasta suunnittelualue on erittäin potentiaalinen. Se sijoittuu hyvin nykyisten joukkoliikennereittien äärelle. Asukasmäärän lisääntyminen Lahelantien joukkoliikennereittien vaikutusalueella tarjoaa mahdollisuudet joukkoliikenteen palvelun parantamiselle ja vuorotarjonnan lisäämiselle Lahelan suunnalla. Lisäksi alueelta tulee olemaan hyvät kevyen liikenteen yhteydet Hyrylän linja-autoasemalle, jolloin joukkoliikenteen käyttäminen muodostuu nykyistä helpommaksi.

Nykyisin liikenne Lahelasta keskustaan kulkee ruuhkaisen Koskenmäen kiertoliittymän tai Jokitien ja Riihikallion kautta. Tämän johdosta matka keskustaan on merkittävästi pidempi ja varsinkin ruuhka-aikaan hitaampi kuin sijainnin perusteella olisi odotettavaa. Lisäksi  yhteys Lahelasta Helsingin suuntaan on nykyisin hidas kulkien mutkaisen Maisalantien kautta. Henkilöautoliikenteen osalta kaavahankkeen yhteydessä tullaan tekemään myös laajempia liikenneverkkotarkasteluja koko Lahelan yleissuunnitelman mukaisen tulevan alueen osalta, eli käytännössä tarkastellaan yleissuunnitelmassa suunniteltua ns. Lahelan ortta. Tarkasteluissa selvitetään Lahelan orren erilaisten linjausvaihtoehtojen vaikutukset suunnittelualueen, ja myös laajemminkin koko Lahelan suunnan, liikenteeseen. Lahelan orren linjauksella tulee olemaan vaikutusta liikenteen suuntautumiseen eri väylille ja sitä kautta paitsi Lahelan orren niin myös Lahelantien, Nahkelantien, Hämeentien ja keskustan katuverkon liikennemääriin ja liikenteen sujuvuuteen. Liikennetarkasteluiden tuloksena nähdään eri vaihtoehtojen vaikutukset ja hyödyt koko Lahelan ja keskustan alueen liikenteen sujuvuuteen. Tämän pohjalta pystytään valitsemaan sellaiset katujen linjaukset, joilla on suurin vaikutus uuden alueen saavutettavuuteen ja samalla voidaan huomioida Hyrylän ja Lahelan alueen liikenneverkon toimivuus.

Ristikiventie-Lahelantie kiertoliittymä

Tuusulan kunnan teknisessä toimessa on tällä hetkellä nähtävillä Ristikiventien ja Lahelantien kiertoliittymän suunnitelmaehdotus. Suunnitelmaan liittyvät kuvat ovat nähtävillä 21.5.-3.6.2013  Tuusulan kunnan teknisessä toimessa (3 krs, B-siipi), Tuusulan kunnan pääkirjastossa sekä Tuusulan internetsivuilla (katso alla oleva linkki).

http://www.tuusula.fi/tiedotepalsta/show.tmpl?id=2171;sivu_id=2345

Liittymän suunnittelu aloitettiin kuntalaisten antaman palautteen ja aloitteiden pohjalta. Risteysalue koettiin turvattomaksi ja jalankulkijoille hankalaksi ylittää mm. huonon näkyvyyden, ylinopeuksien, vilkkaan liikenteen vuoksi.

Risteysalueelle toivottiin kevyen liikenteen alikulkua ja/tai liikennevaloja. Kevyen liikenteen alikulun rakentaminen osoittautui kuitenkin liian kalliiksi alueella esiintyvän paineellisen pohjaveden vuoksi.

Parhaaksi ratkaisuksi todettiin kiertoliittymän rakentaminen. Liikennevaloihin verrattuna kiertoliittymässä sattuu vähemmän henkilövahinkoja, koska mm. ajonopeudet ovat matalammat. Kiertoliittymässä ajoneuvot ns. pakotetaan hidastamaan vauhtiaan. Liikennevaloissa henkilövahinkoja sattuu tyypillisesti suurien ajonopeuksien, punaisia päin ajavien ajoneuvojen sekä suojatien ja kääntyvien ajoneuvojen vihreiden valojen samanaikaisuuden vuoksi.

Kiertoliittymässä jalankulkijoiden turvallisuutta lisätään suojatiesaarekkeilla, jotka tulevat kaikkiin liittymähaaroihin.

Kiertoliittymän suunnittelun yhteydessä suunniteltiin myös kevyen liikenteen väylä sekä suojatiesaarekkeita välille Keltanontie – Maitiaisentie. Tähän asti, tuolla väliltä on puuttunut Lahelantien länsireunalta kevyen liikenteen väylä ja jalankulkijat ovat joutuneet ylittämään Lahelantien Keltanontien kohdalla kulkiessaan Nahkelantietä kohti. Kevyen liikenteen väylän suunnitelmapiirustukset on laitettu nähtäville yhtä aikaa kiertoliittymän suunnitelmaehdotuksen kanssa.

Kiertoliittymän suunnitelmat menevät nähtävillä olon jälkeen tekniseen lautakuntaa 12.6.2013. Kiertoliittymän osuus on tarkoitus toteuttaa tämän vuoden (2013) aikana ja tavoitteena on toteuttaa Keltanontie-Maitiaisentie kevyen liikenteen väylä vuoden 2014 aikana.

Millainen on hyvä virkistysalue?

Tuusulassa laaditaan parhaillaan viheraluestrategiaa. Sen tavoitteena on määritellä, millaisia virkistys- ja viheralueita jatkossa tullaan kaavoittamaan ja toteuttamaan.

Viime vuosikymmeninä on ollut suunnitteluihanteena puisto jokaisen takapihalla -ajattelu. Kapeat ja kiilamaiset puistokaistaleet eivät kuitenkaan ole käyttäjän tai ekologisesta näkökulmasta parhaita mahdollisia. Kasvi- ja eläinlajien kannalta yksi suuri vihreä alue on parempi kuin monta pientä. Yksi laaja viheralue on helpompi suunnitella ja edullisempi toteuttaa sekä ylläpitää kuin monta pientä.

Toimiva virkistysalue palvelisi monia lähialueiden asukkaita, olisi kiinnostavampi kuin pelkkä nurmikenttä, läpikulkupusikko – tai läpipääsemätön ryteikkö,  ja sisältäisi aitoa käyttöarvoa. Plussaa olisi, jos alueella olisi jokin erityispiirre, selkeä vetovoimatekijä, kuten vettä tai kalliota.

Tavoitteena onkin löytää samalla kunnan mitassa identiteetille ja vetovoimalle keskeiset kohteet, joita voidaan käyttää kunnan virkistyksen ja joissakin tapauksissa jopa  matkailun kovana ytimenä, eli kohteet jotka tekevät Tuusulasta Tuusulan ja ovat vahva laatu- ja imagotekijä myös tulevaisuudessa.

Millainen on sinun mielestäsi hyvä virkistysalue? Mikä on mielestäsi koko kunnan mitassa oleellisin virkistyskohde tai sellaisena kehitettävä kohde – tai kohteet? Mikä on naapurustosi kannalta merkittävin lähikohde?

Suunnittelu alkoi

Eilen oli Lahelanpellon asemakaavahankkeen ensimmäinen suunnittelukokous, jossa oli mukana konsultti sekä kunnan ohjausryhmä.

Kokouksessa sovittiin hankkeen alustava aikataulu ja käytiin läpi aluetta koskevat lähtötiedot. Kaavoitukseen liittyvää lähtötietomateriaalia on hyvin paljon, kun niin moni seikka pitää ottaa suunnittelussa huomioon.

Kaavoituksella luodaan alue perusrakenteineen pitkäksi ajaksi heti keskustaajaman yhteyteen, joten suunnitteluratkaisun tulee olla aikaa kestävä, samaan aikaan nykytarpeisiin vastaava, mutta myös keskustaajaman pidemmän aikavälin tarpeet ja kehityksen mahdollistava.

Erilaisia vaihtoehtoisia suunnitelmia tullaan esittelemään näillä sivuilla.

suunnittelukokous1