Liikenneyhteydet

Asukastilaisuuksissa suurimmaksi yksittäiseksi puheenaiheeksi on noussut liikenne ja erityisesti Koskenmäen kiertoliittymän ruuhkat sekä Lahelantien ja Maisalantien vilkas liikenne. Asukastilaisuuksien myötä on tullut vahvasti esiin asukkaiden huoli liikenneverkon toimivuudesta ja asia on tunnistettu myös kunnassa sekä virkamiesten että päättäjien taholla.

Lahelanpelto II alueelle tulee runsaasti tontteja, eikä kaikki rakentaminen tapahdu yhtä aikaa. Tonttien myynti ja sitä myötä alueen rakentuminen on tällä hetkellä arvioitu tapahtuvan vaiheittain vuosien 2015-2018 aikana. Tarvittaessa tonttien luovutusaikataulua voidaan sovittaa mm. liikennehankkeiden valmistumisen mukaan. Alueen vaiheittaisen toteutumisen ansiosta liikenneyhteyksien parantaminen pystytään toteuttamaan rinnakkain rakentamisen kanssa, jolloin kasvavalle liikenteelle on olemassa paremmat liikenneyhteydet kuin tällä hetkellä.

Asemakaavan yhteydessä tehdyt liikenneselvitykset osoittavat, että kaava-alueen liittymät ja Lahelantie pystyvät välittämään alueen synnyttämän uuden liikenteen. Liikenteelliset ongelmat kasautuvat kuitenkin ruuhka-aikoina Koskenmäen kiertoliittymään sekä Lahelantien ja Nahkelantien liittymään ja ruuhkat näissä tulevat pahenemaan uuden rakentamisen myötä. Ruuhkien pahenemiseen vaikuttaa sekä Lahelanpelto II alueen synnyttämä uusi liikenne että yleinen liikenteen kasvu. Tämän ongelmallisimman alueen parantamiseksi on jo käynnistetty tiesuunnitelma, joka valmistunee tämän vuoden loppuun mennessä. Sen jälkeen tehdään rakennussuunnitelma ja parannustöihin voidaan päästä tämän hetkisen arvion mukaan vuonna 2016.

Tämän vuoden syksyllä tehdään valmisteilla olevaan koko kunnan yleiskaavaan liittyvä liikenneselvitys, jossa tutkitaan uusien tielinjausten vaikutusta liikenneverkon kuormitukseen. Selvityksen pohjalta voidaan valita verkostollisesti ja vaikutuksiltaan parhaat vaihtoehdot, joiden suunnittelua voidaan tämän jälkeen jatkaa yleissuunnitelmalla. Tässä selvityksessä tutkitaan mm. Lahelanorren eri linjausvaihtoehdot ilman Hämeentien liittymää ja liittymän kanssa sekä Tuusulanjoentien jatkaminen Ruotsinkyläntieltä Tuusulanväylälle / Vanhalle Tuusulantielle. Nyt on jo sovittu, että Lahelanorren yleissuunnittelu käynnistetään viimeistään vuoden 2015 alussa ja mikäli Tuusulanjoentien jatkaminen näyttää selvitysten mukaan Lahelanortta paremmalta tai muutoin tarpeelliselta, voidaan myös sen yleissuunnittelu käynnistää. Lahelan aluetta palvelevia liikennehankkeita ollaan siis viemässä voimakkaasti eteenpäin rinnakkain asemakaavan kanssa.

Lahelantien liikenteen lisääntymisestä johtuen on jo tekeillä ja suunnitteilla liikennettä rauhoittavia ja erityisesti kevyen liikenteen turvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Lahelantien ja Ristikiventien liittymään on valmistumassa kiertoliittymä, joka parantaa Lahelantien ylittävän kevyen liikenteen turvallisuutta. Samassa yhteydessä jatketaan Lahelantien länsipuolista kevyen liikenteen väylää Marunantien ja Maitiaisentien välille. Lisäksi Lahelantielle on suunniteltu suojateiden keskisaarekkeita mm. Knaapilantien liittymään sekä Lahelantien länsipuolisen kevyen liikenteen väylän jatkamista Ristikiventiestä etelään.

Lahelanpelto II kaavan toteutumisen yhteydessä rakennetaan suora kevyen liikenteen yhteys Hyrylään. Suoralla ja laadukkaalla kevyen liikenteen reitillä voidaan vaikuttaa siihen, että uudella alueella kevyen liikenteen kulkumuoto-osuus olisi suurempi kuin Lahelassa nykyisin ja näin autoliikenteen kasvua saataisiin hieman hillittyä. Samoin asukasmäärän lisääntyminen Lahelantien välittömässä läheisyydessä antaa mahdollisuudet Lahelantien bussiliikenteen vuorojen lisäämiselle. Tämä parantaa sekä uusien että nykyisten asukkaiden mahdollisuuksia käyttää joukkoliikennettä.

 

Lahelanpellon liikenteestä

Lahelanpelto sijoittuu Hyrylän keskustan välittömään läheisyyteen ja alue täydentää näin keskustan rakennetta ja tukeutuu luontevasti keskustan palveluihin, jotka ovat lyhyen kävely- ja pyöräilymatkan päässä. Nykyisellään alueelta ei kuitenkaan ole riittävän suoria yhteyksiä keskustaan. Alueen suunnittelussa tullaan huomioimaan kaikki liikkumismuodot, mutta suunnittelu painottuu erityisesti vahvasti laadukkaiden, viihtyisien ja suorien kävely- ja pyöräilyreittien muodostaminen keskustaan ja joukkoliikenneyhteyksien varteen. Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamisen kautta liikkuminen keskustaan tulee olemaan helpompaa ja houkuttelevampaa kävellen ja pyörällä kuin autolla. Kävelyn ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen edistäminen tukee tavoitetta henkilöautoriippuvuuden vähentämisestä.

Joukkoliikenteen näkökulmasta suunnittelualue on erittäin potentiaalinen. Se sijoittuu hyvin nykyisten joukkoliikennereittien äärelle. Asukasmäärän lisääntyminen Lahelantien joukkoliikennereittien vaikutusalueella tarjoaa mahdollisuudet joukkoliikenteen palvelun parantamiselle ja vuorotarjonnan lisäämiselle Lahelan suunnalla. Lisäksi alueelta tulee olemaan hyvät kevyen liikenteen yhteydet Hyrylän linja-autoasemalle, jolloin joukkoliikenteen käyttäminen muodostuu nykyistä helpommaksi.

Nykyisin liikenne Lahelasta keskustaan kulkee ruuhkaisen Koskenmäen kiertoliittymän tai Jokitien ja Riihikallion kautta. Tämän johdosta matka keskustaan on merkittävästi pidempi ja varsinkin ruuhka-aikaan hitaampi kuin sijainnin perusteella olisi odotettavaa. Lisäksi  yhteys Lahelasta Helsingin suuntaan on nykyisin hidas kulkien mutkaisen Maisalantien kautta. Henkilöautoliikenteen osalta kaavahankkeen yhteydessä tullaan tekemään myös laajempia liikenneverkkotarkasteluja koko Lahelan yleissuunnitelman mukaisen tulevan alueen osalta, eli käytännössä tarkastellaan yleissuunnitelmassa suunniteltua ns. Lahelan ortta. Tarkasteluissa selvitetään Lahelan orren erilaisten linjausvaihtoehtojen vaikutukset suunnittelualueen, ja myös laajemminkin koko Lahelan suunnan, liikenteeseen. Lahelan orren linjauksella tulee olemaan vaikutusta liikenteen suuntautumiseen eri väylille ja sitä kautta paitsi Lahelan orren niin myös Lahelantien, Nahkelantien, Hämeentien ja keskustan katuverkon liikennemääriin ja liikenteen sujuvuuteen. Liikennetarkasteluiden tuloksena nähdään eri vaihtoehtojen vaikutukset ja hyödyt koko Lahelan ja keskustan alueen liikenteen sujuvuuteen. Tämän pohjalta pystytään valitsemaan sellaiset katujen linjaukset, joilla on suurin vaikutus uuden alueen saavutettavuuteen ja samalla voidaan huomioida Hyrylän ja Lahelan alueen liikenneverkon toimivuus.