Asemakaava hyväksytty valtuustossa

Kaavaehdotuksesta saadun palautteen johdosta ja suunnitelman
vielä tarkennuttua tehtiin vähäisiä muutoksia asemakaavaehdotukseen
sitä valmisteltaessa hyväksyttäväksi asemakaavaksi. Asemakaavan hyväksyttävä aineisto valmisteltiin kuntakehityslautakuntaan, kunnanhallitukseen ja valtuustoon hyväksyttäväksi – ja niin kävi kuin toivottiinkin – asemakaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 23.1.2017! Se oli merkittävä hetki sikäli, että kyseessä on Tuusulan yksi tärkeimmistä asemakaavoista, koska Lahelanpelto II mahdollistaa haluttujen pientalotonttien rakentamisen.

Asemakaavavaiheen jälkeen on jo menty eteenpäin – toteutussuunnittelu on jo alkanut, mutta palaamme niihin seuraavissa postauksissa. Kun alueen tekniset suunnitelmat valmistuvat, kerromme niiden sisällöstä ja nähtäville asettamisesta.

Hyväksytyn asemakaavan aineisto:

Kaavaselostus
Teemakarttakooste
Liite 1a kaavakartta A3
Liite 1b kaavamääräykset A3
Liite 2a Lahelanpelto_havainne
Liite 2b Havainnekuvat ja näkymäkuvat
Liite 3 Vaihtoehtojen vertailutaulukko
Liite 4 Alustava puisto- ja hulevesisuunnitelma
Liite 5 Hulevesitarkastelu
Liite 6 Vedenoton vaikutusten arviointi
Liite 7 Rakennettavuusselvitys
Liite 8 Meluselvitys
Liite 9 Lahelanpellon luontoselvitys
Liite 10 Rakentamistapaohje
Liite 11 Yleiskaava2040:n valmistelua varten laadittu maisemaselvitys
Liite 12 Liikenneselvitys
Liite 13 Kaavatalous 14.12.2016
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
OAS:sta saadut mielipiteet ja laaditut vastineet
Luonnoksesta saatu palaute ja laaditut vastineet
Kaavaehdotuksesta saatu palaute ja laaditut vastineet
Asemakaavan seurantalomake
Kaavoituksen käynnistämissopimukset
Maankäyttösopimukset
Maankäyttösopimus Hämäläinen kp