Liikenneyhteydet

Asukastilaisuuksissa suurimmaksi yksittäiseksi puheenaiheeksi on noussut liikenne ja erityisesti Koskenmäen kiertoliittymän ruuhkat sekä Lahelantien ja Maisalantien vilkas liikenne. Asukastilaisuuksien myötä on tullut vahvasti esiin asukkaiden huoli liikenneverkon toimivuudesta ja asia on tunnistettu myös kunnassa sekä virkamiesten että päättäjien taholla.

Lahelanpelto II alueelle tulee runsaasti tontteja, eikä kaikki rakentaminen tapahdu yhtä aikaa. Tonttien myynti ja sitä myötä alueen rakentuminen on tällä hetkellä arvioitu tapahtuvan vaiheittain vuosien 2015-2018 aikana. Tarvittaessa tonttien luovutusaikataulua voidaan sovittaa mm. liikennehankkeiden valmistumisen mukaan. Alueen vaiheittaisen toteutumisen ansiosta liikenneyhteyksien parantaminen pystytään toteuttamaan rinnakkain rakentamisen kanssa, jolloin kasvavalle liikenteelle on olemassa paremmat liikenneyhteydet kuin tällä hetkellä.

Asemakaavan yhteydessä tehdyt liikenneselvitykset osoittavat, että kaava-alueen liittymät ja Lahelantie pystyvät välittämään alueen synnyttämän uuden liikenteen. Liikenteelliset ongelmat kasautuvat kuitenkin ruuhka-aikoina Koskenmäen kiertoliittymään sekä Lahelantien ja Nahkelantien liittymään ja ruuhkat näissä tulevat pahenemaan uuden rakentamisen myötä. Ruuhkien pahenemiseen vaikuttaa sekä Lahelanpelto II alueen synnyttämä uusi liikenne että yleinen liikenteen kasvu. Tämän ongelmallisimman alueen parantamiseksi on jo käynnistetty tiesuunnitelma, joka valmistunee tämän vuoden loppuun mennessä. Sen jälkeen tehdään rakennussuunnitelma ja parannustöihin voidaan päästä tämän hetkisen arvion mukaan vuonna 2016.

Tämän vuoden syksyllä tehdään valmisteilla olevaan koko kunnan yleiskaavaan liittyvä liikenneselvitys, jossa tutkitaan uusien tielinjausten vaikutusta liikenneverkon kuormitukseen. Selvityksen pohjalta voidaan valita verkostollisesti ja vaikutuksiltaan parhaat vaihtoehdot, joiden suunnittelua voidaan tämän jälkeen jatkaa yleissuunnitelmalla. Tässä selvityksessä tutkitaan mm. Lahelanorren eri linjausvaihtoehdot ilman Hämeentien liittymää ja liittymän kanssa sekä Tuusulanjoentien jatkaminen Ruotsinkyläntieltä Tuusulanväylälle / Vanhalle Tuusulantielle. Nyt on jo sovittu, että Lahelanorren yleissuunnittelu käynnistetään viimeistään vuoden 2015 alussa ja mikäli Tuusulanjoentien jatkaminen näyttää selvitysten mukaan Lahelanortta paremmalta tai muutoin tarpeelliselta, voidaan myös sen yleissuunnittelu käynnistää. Lahelan aluetta palvelevia liikennehankkeita ollaan siis viemässä voimakkaasti eteenpäin rinnakkain asemakaavan kanssa.

Lahelantien liikenteen lisääntymisestä johtuen on jo tekeillä ja suunnitteilla liikennettä rauhoittavia ja erityisesti kevyen liikenteen turvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Lahelantien ja Ristikiventien liittymään on valmistumassa kiertoliittymä, joka parantaa Lahelantien ylittävän kevyen liikenteen turvallisuutta. Samassa yhteydessä jatketaan Lahelantien länsipuolista kevyen liikenteen väylää Marunantien ja Maitiaisentien välille. Lisäksi Lahelantielle on suunniteltu suojateiden keskisaarekkeita mm. Knaapilantien liittymään sekä Lahelantien länsipuolisen kevyen liikenteen väylän jatkamista Ristikiventiestä etelään.

Lahelanpelto II kaavan toteutumisen yhteydessä rakennetaan suora kevyen liikenteen yhteys Hyrylään. Suoralla ja laadukkaalla kevyen liikenteen reitillä voidaan vaikuttaa siihen, että uudella alueella kevyen liikenteen kulkumuoto-osuus olisi suurempi kuin Lahelassa nykyisin ja näin autoliikenteen kasvua saataisiin hieman hillittyä. Samoin asukasmäärän lisääntyminen Lahelantien välittömässä läheisyydessä antaa mahdollisuudet Lahelantien bussiliikenteen vuorojen lisäämiselle. Tämä parantaa sekä uusien että nykyisten asukkaiden mahdollisuuksia käyttää joukkoliikennettä.

 

Asemakaava neuvottelutauolla

Lahelanpellon asemakaavaehdotus oli kuntakehityslautakunnan käsittelyssä 15.4.2014. Tällä hetkellä kaava on neuvottelutauolla – kaava-alueella laaditaan maankäyttösopimukset seitsemän maanomistajan kanssa. Varsinaiset sopimusneuvottelut päästään aloittamaan kesälomien jälkeen. Kun sopimukset on laadittu, kaava viedään kunnanhallitukseen, joka asettanee kaavan nähtäville. Nähtävilläolon aikana kaavasta on mahdollista jättää muistutuksia.

Nähtävilläolon jälkeen tehdään tarvittavia tarkennuksia kaava-aineistoon ja viedään kaava kuntakehityslautakuntaan, hallitukseen ja lopulta valtuustoon hyväksymiskäsittelyyn.

Lisätietoja sopimusneuvotteluista antaa maankäyttöinsinööri Päivi Hämäläinen. Seuraavassa kirjoituksessa tulemme palaamaan lukijoiden lempiaiheeseen, luvassa on liikenneasiaa.