Mielipiteisiin ja lausuntoihin tekeillä vastineet

Kaavoitus vastaa parhaillaan mielipiteisiin (14kpl) ja lausuntoihin (20kpl), joissa Lahelanpellon asemakaava-alueen ominaispiirteitä ja haasteita nostettiin kiitettävästi esille.

Asukkailta saatiin mielipiteitä lähialueen yhdyskuntarakenteen tiivistymisestä sekä näkymien muuttumisesta. Tiiveys herätti myös lumenluojat pohtimaan lumenkasauspaikkojen riittävyyttä. Tontteihin toivottiin suurempaa kokohaitaria. Asuntotyypeistä oli huomioita, joista on aiemminkin keskusteltu mm. asukasillassa. Arvokkaaseen Tuusulanjokilaaksoon soveltuisi maisemallisesti matalaa rakentamista.

Lahelanorsi nähtiin tarpeellisena, lisäksi toivottiin tarkasteltavan muita liittymävaihtoehtoja Hämeentielle. Lahelantien melusuojauksesta pitää tehdä mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta tarkemmat suunnitelmat, Lahelanorressa pyritään rakenteellisesti ratkaisemaan pihojen melusuojaukset.

Koulujen etäisyyksistä sekä kapasiteetista lähivuosille ja tulevaisuuteen oli mielipiteissä ja lausunnoissa kommentteja. Alue sijaitsee hyvien yhteyksien päässä kaikista lähikouluista: Mikkolankouluun on kaksi kilometriä ja Vaunukankaankouluun 1,3 kilometriä, joten koulumatka on kohtuullinen alakoululaisille. Turvallisuuden lisäksi peräänkuulutettiin reittien katkeamattomuutta ja joustavuutta.

Lausunnoissa toivottiin myös hulevesien moniportaista hallintaa sekä tulvareittien tarkastelua. Maaperän kantavuuden suhteen oli huomioita paineellisen pohjaveden vaikutuksista rakentamiseen, pohjavedentason säilyminen tulisi varmistaa kaavamääräyksillä. Fortum ehdotti kaukolämpöön liittymistä. ELY-keskuksen mukaan pohjavedensuojelumääräykset estävät maalämmön sijoittamisen kaava-alueelle. Rakentamistapaohjeita kaivattiin viranomaistaholta, jotta tieto siirtyisi rakentajille.

Tässä on lyhyesti kerrottu vain joitakin palautteita. Käsittelemme ja annamme vastineet kaikkiin mielipiteisiin ja lausuntoihin – kaavaehdotusta laadittaessa esille nostetut asiat jalostetaan paremmaksi suunnitelmaksi.