Suunnittelu alkoi

Eilen oli Lahelanpellon asemakaavahankkeen ensimmäinen suunnittelukokous, jossa oli mukana konsultti sekä kunnan ohjausryhmä.

Kokouksessa sovittiin hankkeen alustava aikataulu ja käytiin läpi aluetta koskevat lähtötiedot. Kaavoitukseen liittyvää lähtötietomateriaalia on hyvin paljon, kun niin moni seikka pitää ottaa suunnittelussa huomioon.

Kaavoituksella luodaan alue perusrakenteineen pitkäksi ajaksi heti keskustaajaman yhteyteen, joten suunnitteluratkaisun tulee olla aikaa kestävä, samaan aikaan nykytarpeisiin vastaava, mutta myös keskustaajaman pidemmän aikavälin tarpeet ja kehityksen mahdollistava.

Erilaisia vaihtoehtoisia suunnitelmia tullaan esittelemään näillä sivuilla.

suunnittelukokous1

Lahelanpellon ideakuvasto

pinterest

Käy katsomassa kaavoittajien kokoamaa ideakuvastoa siitä, millaisia piirteitä Lahelanpellon uudella asuinalueella voisi olla.

Kotitarveviljely, vihreys ja puutarhanhoito on nostettu voimakkaasti esille. Alue on peltoa, ja hyvän viljelymaan ominaisuuksia on mahdollista hyödyntää myös alueen tulevassa käytössä.

Millaista aluetta sinä toivot Lahelanpellosta?

Esittelyssä Lahelanpellon tekijät

Lahelanpelto II -kaavahanke on Tuusulan kunnalle tärkeä kärkihanke. Suunnittelutyö on alkamassa – tässä vaiheessa hanketta asetetaan tavoitteita ja visioidaan tulevaa: Lahelanpelto II -alueesta on tarkoitus suunnitella ulkoilua ja virkistystä tukeva asumispaikka – urbaani kylä, jossa kaikilla on oma piha. Alueen suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota sujuviin kevyenliikenteenyhteyksiin sekä asukkaiden aktiivisen elämäntavan tukemiseen. Ekologisella ajattelulla ja puurakentamisella on suuri rooli alueen suunnittelussa ja alueen ilmeen kannalta.

Tavoitteena on luoda alue, jossa on tasavertaiset mahdollisuudet liikkua polkupyörällä, lastenvaunujen kanssa, jalkaisin, koiran kanssa, hiihtäen tai rollaattorilla. Kevyenliikenteen yhteyksiä kehitetään erityisesti keskustaan ja virkistysalueiden suuntiin. Lahelan suunnitteluun liittyvät vahvasti liikenneverkon kehittämistarpeet. Suunnittelun aikana selvitetään vaihtoehtoisten ratkaisujen vaikutukset liikenneverkon toimivuuteen ja valitaan toteutettava liikenneverkon ratkaisu. Suunnittelualueen sijainti ja riittävän tiivis rakentaminen mahdollistavat joukkoliikenteen palvelutason parantamisen. Urbaanin kylän ideaan kuuluu kevyen liikenteen tukeminen, joukkoliikennepainotteisuus sekä autoriippuvuuden vähentäminen.

Alueen maisemaa, kulttuurihistoriaa ja viljavaa maaperää hyödynnetään luomalla edellytykset osittaiseen omavaraisuuteen sekä luontokokemuksiin puutarhapalstoja viljelemällä. Hulevesien hallintaan kiinnitetään erityistä huomiota; hulevedet käsitellään luonnollisesti alueen sisällä sekä tonttikohtaisesti että viheralueilla. Hulevesiratkaisuilla voidaan elävöittää ulkoilu- ja virkistysalueita ja lisätä niiden viihtyisyyttä.

Hankkeeseen osallistuu asiantuntijoita useilta kunnan toimialoilta. Kaavaa on valittu laatimaan Pöyry Finland Oy, jonka työtä ohjaa kaavoitustoimen työryhmä:

  • kuntakehitysjohtaja Hannu Haukkasalo
  • kaavoituspäällikkö Asko Honkanen
  • kaavasuunnittelija Jaana Pohjola
  • kaavasuunnittelija Mika Heikkilä
  • suunnitteluinsinööri Heikki Väänänen

Lahelanpelto II –alueen suunnittelussa on tavoitteena parantaa lähialueen asukkaiden ja muiden osallisten vaikuttamis- ja tiedonsaantimahdollisuuksia. Asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluun koko kaavaprosessin ajan. Lisätietoa osallistumisesta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Tervetuloa Lahelanpellon suunnittelusivuille!

Lahelanpelto II- alue sijoittuu Lahelantien itäpuolelle (Siirry kartalle). Asemakaavoitus on käynnistynyt, ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä.

Asemakaavoituksen tavoitteena on kehittää alueesta urbaani kylä, jossa on tehokasta pientaloasumista.

Näillä sivuilla julkaistaan suunnitteluun liittyviä kirjoituksia ja tausta-aineistoja. Sivujen kautta pääset nostamaan esille tärkeitä asioita, keskustelemaan suunnittelijoiden kanssa ja seuraamaan kaavahankkeen etenemistä.