Asemakaava saanut lainvoiman!

Kunnanvaltuusto on 23.1.2017 §5 hyväksynyt Lahelanpelto II:n asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Päätös on saanut lainvoiman 28.2.2017 ja kaava tulee voimaan tällä viikolla lehtikuulutuksella. Erinomainen juttu! Kiitos kaikille kaavaprosessissa mukana olleille tahoille, aktiivisille asukkaille, suunnittelijoille, maanomistajille ja luottamushenkilöille!

Kaavan laatimisen loppuvaiheessa on aloitettu tekniikan yleissuunnittelu. Yleissuunnittelu on edennyt hienosti ja yleissuunnitelma on valmistumassa. Tämän jälkeen tekniikan toteutussuunnittelu käynnistyy: pohdittavana on ennen kaikkea se, missä järjestyksessä alue voidaan – ja kannattaa – toteuttaa.

Sekä rakennusliikkeillä että omakotitalojen rakentajilla on ollut hyvin mielenkiintoa aluetta kohtaan. Muutamien yhtiömuotoista rakentamista varten suunniteltujen tonttien osalta on jo hankesuunnittelu käynnissä. Omakotitonttien hakuaikataulun osalta informoimme lisää, kun tekniikan toteutuksen aikataulu tarkentuu..

 

 

Asemakaava hyväksytty valtuustossa

Kaavaehdotuksesta saadun palautteen johdosta ja suunnitelman
vielä tarkennuttua tehtiin vähäisiä muutoksia asemakaavaehdotukseen
sitä valmisteltaessa hyväksyttäväksi asemakaavaksi. Asemakaavan hyväksyttävä aineisto valmisteltiin kuntakehityslautakuntaan, kunnanhallitukseen ja valtuustoon hyväksyttäväksi – ja niin kävi kuin toivottiinkin – asemakaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 23.1.2017! Se oli merkittävä hetki sikäli, että kyseessä on Tuusulan yksi tärkeimmistä asemakaavoista, koska Lahelanpelto II mahdollistaa haluttujen pientalotonttien rakentamisen.

Asemakaavavaiheen jälkeen on jo menty eteenpäin – toteutussuunnittelu on jo alkanut, mutta palaamme niihin seuraavissa postauksissa. Kun alueen tekniset suunnitelmat valmistuvat, kerromme niiden sisällöstä ja nähtäville asettamisesta.

Hyväksytyn asemakaavan aineisto:

Kaavaselostus
Teemakarttakooste
Liite 1a kaavakartta A3
Liite 1b kaavamääräykset A3
Liite 2a Lahelanpelto_havainne
Liite 2b Havainnekuvat ja näkymäkuvat
Liite 3 Vaihtoehtojen vertailutaulukko
Liite 4 Alustava puisto- ja hulevesisuunnitelma
Liite 5 Hulevesitarkastelu
Liite 6 Vedenoton vaikutusten arviointi
Liite 7 Rakennettavuusselvitys
Liite 8 Meluselvitys
Liite 9 Lahelanpellon luontoselvitys
Liite 10 Rakentamistapaohje
Liite 11 Yleiskaava2040:n valmistelua varten laadittu maisemaselvitys
Liite 12 Liikenneselvitys
Liite 13 Kaavatalous 14.12.2016
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
OAS:sta saadut mielipiteet ja laaditut vastineet
Luonnoksesta saatu palaute ja laaditut vastineet
Kaavaehdotuksesta saatu palaute ja laaditut vastineet
Asemakaavan seurantalomake
Kaavoituksen käynnistämissopimukset
Maankäyttösopimukset
Maankäyttösopimus Hämäläinen kp

 

Yleisötilaisuus 12.10.2016

Kiitos kaikille eiliseen yleisötilaisuuteen osallistuneille mielenkiinnosta ja keskustelusta! Tässä on eilisessä tilaisuudessa katsottu esitys (lahela_yleisotilaisuus-12102016), josko tähän haluatte jälkeenpäin palata tai jakaa eteenpäin.

Paikalla oli valitettavan vähän alueen asukkaita. Muistakaa, että eilinen ilta ei ollut kuitenkaan viimeinen tilaisuus vaikuttaa suunnitelmaan. Koko nähtävilläoloajan voi jättää ehdotuksia miten suunnitelmaa vielä voisi parantaa tai huomioita muutoin suunnitelmasta. Kaikenlainen epävirallisempikin yhteydenotto on suotavaa tässä vaiheessa, jos kaavaan haluatte vaikuttaa, koska nähtävilläolon jälkeen viimeistelemme asemakaavan niin vikkelästi hyväksymiskuntoon kuin mahdollista. Kunnassa yhteyshenkilö kaavan osalta on kaavoituspäällikkö asko.honkanen@tuusula.fi .

Toimi siis nyt!

Asemakaavaehdotus nähtävillä!

Nähtävilläolo

Asemakaavaehdotus on nyt julkisesti nähtävillä. Nähtävilläoloaika on 22.9. – 28.10.2016. Materiaaliin voi tutustua tämän kirjoituksen lopussa olevista linkeistä ja kunnan­talol­la 3. kerroksen B-siiven asiakaspalvelussa, Hyry­läntie 16. Käynti pääaulan kautta. Jos tulette kunnantalolle ja haluatte keskustella suunnitelmasta samalla, kannattaa sopia tapaamisaika etukäteen.

Nähtävilläoloaikana 28.10.2016 klo 15 asti voitte jättää muistutuksen asemakaavaehdotuksesta esim. tällä lomakkeella tai lähettämällä sen sähköpostitse osoitteella kaavoitus@tuusula.fi tai perinteisesti paperilla ja toimittamalla tämän osoitteella

Kunnanhallitus
PL 60
04301 Tuusula.

Lisätietoja

Kaavoituspäällikkö Asko Honkanen
p. 040 314 2012
asko.honkanen@tuusula.fi

Yleisötilaisuus

Järjestämme kaikille avoimen yleisötilaisuuden kunnantalolla valtuustosalissa 12.10.2016 klo 17 alkaen. Kaffetarjoilu, tervetuloa!

Asemakaavaehdotus

Asemakaavaehdotuksen materiaaliin pääsee näistä linkeistä:

Kaavaselostus
Kaavakartta ehdotus 12.9.2016 (A3)
Kaavamääräykset A4
Havainnekuva A3
Havainnekuvat ja näkymäkuvat
Rakentamisohje
OAS
OAS MIELIPITEET ja vastineet
Luonnospalaute ja vastineet
Teemakarttakooste
Vaihtoehtojen vertailutaulukko
Alustava puisto- ja hulevesisuunnitelma
Hulevesitarkastelu
Vedenoton vaikutusten arviointi
Rakennettavuusselvitys
Meluselvitys
Liikenneselvitys
Kaavoituksen käynnistämissopimukset
Maankäyttösopimukset
Lahelanpellon luontoselvitys
3501E_yleiskaava2040n yhteydessä laadittu maisemaselvitys
Asemakaavan seurantalomake
Kaavatalouslaskenta 12.9.2016

Asemakaavaehdotuksen viilaukset

Kaavaehdotus oli kuntakehityslautakunnassa käsiteltävänä jo taannoin 15.4.2014. Tämän jälkeen neuvoteltiin maanomistajien kanssa maankäyttösopimuksien solmimiseksi. Koska maanomistajia on useita ja muutokset siinä määrin suuria kullekin, asioiden läpikäynti ja keskustelu otti oman aikansa. Viimeisin maankäyttösopimus hyväksyttiin kunnanhallituksessa lokakuussa 2015.

Sopimusneuvottelujen aikana ja jälkeen asemakaavaehdotukseen tehtiin pienehköjä tarkistuksia ja kaikki oli valmista kunnanhallituksen käsittelyyn vuoden 2016 alussa. Tuolloin kuntaan otettiin yhteyttä koskien mielenkiintoista asuinrakentamishanketta: suunnittelualueella olevan uuden Kaffeepaussi-puiston ympärille. Kyseessä on erillispientalojen yhtiömuotoinen älytalohanke, josta kerromme lisää hankkeen edetessä. Hankkeen idea oli siinä määrin mielenkiintoinen, että päätettiin odottaa hankkeen kehittymistä, jotta asemakaavaan voitiin tehdä tätä varten vielä – mikäli tarvetta olisi – muita pieniä korjauksia. Hanke kypsyi ja pieniä muutoksia ko. korttelin kaavamääräyksiin vielä tehtiin.

Tämän jälkeen, mutkien kautta, päästiin tuomaan asemakaavaehdotus kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Hallitus hyväksyi ehdotuksen 12.9.2016 ja se saatiin viimeinkin julkisesti nähtäville.

Liikenneyhteydet

Asukastilaisuuksissa suurimmaksi yksittäiseksi puheenaiheeksi on noussut liikenne ja erityisesti Koskenmäen kiertoliittymän ruuhkat sekä Lahelantien ja Maisalantien vilkas liikenne. Asukastilaisuuksien myötä on tullut vahvasti esiin asukkaiden huoli liikenneverkon toimivuudesta ja asia on tunnistettu myös kunnassa sekä virkamiesten että päättäjien taholla.

Lahelanpelto II alueelle tulee runsaasti tontteja, eikä kaikki rakentaminen tapahdu yhtä aikaa. Tonttien myynti ja sitä myötä alueen rakentuminen on tällä hetkellä arvioitu tapahtuvan vaiheittain vuosien 2015-2018 aikana. Tarvittaessa tonttien luovutusaikataulua voidaan sovittaa mm. liikennehankkeiden valmistumisen mukaan. Alueen vaiheittaisen toteutumisen ansiosta liikenneyhteyksien parantaminen pystytään toteuttamaan rinnakkain rakentamisen kanssa, jolloin kasvavalle liikenteelle on olemassa paremmat liikenneyhteydet kuin tällä hetkellä.

Asemakaavan yhteydessä tehdyt liikenneselvitykset osoittavat, että kaava-alueen liittymät ja Lahelantie pystyvät välittämään alueen synnyttämän uuden liikenteen. Liikenteelliset ongelmat kasautuvat kuitenkin ruuhka-aikoina Koskenmäen kiertoliittymään sekä Lahelantien ja Nahkelantien liittymään ja ruuhkat näissä tulevat pahenemaan uuden rakentamisen myötä. Ruuhkien pahenemiseen vaikuttaa sekä Lahelanpelto II alueen synnyttämä uusi liikenne että yleinen liikenteen kasvu. Tämän ongelmallisimman alueen parantamiseksi on jo käynnistetty tiesuunnitelma, joka valmistunee tämän vuoden loppuun mennessä. Sen jälkeen tehdään rakennussuunnitelma ja parannustöihin voidaan päästä tämän hetkisen arvion mukaan vuonna 2016.

Tämän vuoden syksyllä tehdään valmisteilla olevaan koko kunnan yleiskaavaan liittyvä liikenneselvitys, jossa tutkitaan uusien tielinjausten vaikutusta liikenneverkon kuormitukseen. Selvityksen pohjalta voidaan valita verkostollisesti ja vaikutuksiltaan parhaat vaihtoehdot, joiden suunnittelua voidaan tämän jälkeen jatkaa yleissuunnitelmalla. Tässä selvityksessä tutkitaan mm. Lahelanorren eri linjausvaihtoehdot ilman Hämeentien liittymää ja liittymän kanssa sekä Tuusulanjoentien jatkaminen Ruotsinkyläntieltä Tuusulanväylälle / Vanhalle Tuusulantielle. Nyt on jo sovittu, että Lahelanorren yleissuunnittelu käynnistetään viimeistään vuoden 2015 alussa ja mikäli Tuusulanjoentien jatkaminen näyttää selvitysten mukaan Lahelanortta paremmalta tai muutoin tarpeelliselta, voidaan myös sen yleissuunnittelu käynnistää. Lahelan aluetta palvelevia liikennehankkeita ollaan siis viemässä voimakkaasti eteenpäin rinnakkain asemakaavan kanssa.

Lahelantien liikenteen lisääntymisestä johtuen on jo tekeillä ja suunnitteilla liikennettä rauhoittavia ja erityisesti kevyen liikenteen turvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Lahelantien ja Ristikiventien liittymään on valmistumassa kiertoliittymä, joka parantaa Lahelantien ylittävän kevyen liikenteen turvallisuutta. Samassa yhteydessä jatketaan Lahelantien länsipuolista kevyen liikenteen väylää Marunantien ja Maitiaisentien välille. Lisäksi Lahelantielle on suunniteltu suojateiden keskisaarekkeita mm. Knaapilantien liittymään sekä Lahelantien länsipuolisen kevyen liikenteen väylän jatkamista Ristikiventiestä etelään.

Lahelanpelto II kaavan toteutumisen yhteydessä rakennetaan suora kevyen liikenteen yhteys Hyrylään. Suoralla ja laadukkaalla kevyen liikenteen reitillä voidaan vaikuttaa siihen, että uudella alueella kevyen liikenteen kulkumuoto-osuus olisi suurempi kuin Lahelassa nykyisin ja näin autoliikenteen kasvua saataisiin hieman hillittyä. Samoin asukasmäärän lisääntyminen Lahelantien välittömässä läheisyydessä antaa mahdollisuudet Lahelantien bussiliikenteen vuorojen lisäämiselle. Tämä parantaa sekä uusien että nykyisten asukkaiden mahdollisuuksia käyttää joukkoliikennettä.

 

Asemakaava neuvottelutauolla

Lahelanpellon asemakaavaehdotus oli kuntakehityslautakunnan käsittelyssä 15.4.2014. Tällä hetkellä kaava on neuvottelutauolla – kaava-alueella laaditaan maankäyttösopimukset seitsemän maanomistajan kanssa. Varsinaiset sopimusneuvottelut päästään aloittamaan kesälomien jälkeen. Kun sopimukset on laadittu, kaava viedään kunnanhallitukseen, joka asettanee kaavan nähtäville. Nähtävilläolon aikana kaavasta on mahdollista jättää muistutuksia.

Nähtävilläolon jälkeen tehdään tarvittavia tarkennuksia kaava-aineistoon ja viedään kaava kuntakehityslautakuntaan, hallitukseen ja lopulta valtuustoon hyväksymiskäsittelyyn.

Lisätietoja sopimusneuvotteluista antaa maankäyttöinsinööri Päivi Hämäläinen. Seuraavassa kirjoituksessa tulemme palaamaan lukijoiden lempiaiheeseen, luvassa on liikenneasiaa.

Kaavaehdotus lautakunnassa 15.4.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

kaavakartta

Asemakaavaehdotusta on viimeistelty kevään aikana saadun palautteen ja valmistuneiden selvitysten perusteella. Anna palautetta ja kerro mielipiteesi kaavaehdotuksesta nähtävilläolon aikana!

Pekka Mäkelä, Pöyry Finland Oy

Tässä poiminta luonnosvaiheen palautteeseen laadituista vastineista.

Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään riittävän sujuvasti ja turvallisesti nykyistä katuverkkoa pitkin. Lahelanpellon kaavaalueen tontinmyynti ja rakentaminen on suunniteltu tapahtuvaksi vaiheittain noin viiden vuoden aikana. Vaiheittainen toteuttaminen varmistaa, että liikennemäärien kasvaessa tarvittavat liikenneinvestoinnit on toteutettavissa. Ensimmäisiä liikenteellisiä toimenpiteitä kaava-alueen katujen rakentamisen lisäksi ovat suora kevyenliikenteenyhteys keskustaan sekä Tuusulanjoentien käyttöönotto jo ensimmäisen rakennusvaiheen aikaan. Kaava-alueen rakentumisen aikana toteutetaan Koskenmäen-Vaunukankaan liittymien parantamiset. Lahelanorren yleissuunnittelu käynnistetään viimeistään 2015 alussa.

 

Kaavaehdotuksen materiaaliin voit tutustua alla olevissa linkeissä:

Liikenne puhutti Lahelanpellon kaavanäyttelyssä

Kaavanäyttely keräsi mukavasti väkeä kunnantalolle. Keskustelua herätti varsinkin kestosuosikki liikenne. Lahelanorresta puhuttiin; tuleeko se, milloin se tulee ja mihin se linjataan?

Suunnittelijat valmistelevat parhaillaan alueen toteuttamisen vaiheistusta. Vaiheistuksen tarkoituksena on saada toteutettavat alueenosat synkronoitua liikenteellisten parantamiskohteiden kanssa. Kaava-alue tulee toteutumaan osa kerrallaan, jolloin on mahdollista tehdä liikenteen parantamista asuntorakentamisen rinnalla. Vaiheistussuunnitelma tullaan lisäämään näille sivuille heti kun se valmistuu.

Suunnittelijan näkökulmasta kaavanäyttely on hyvä tapa keskustella suunnitelmista. Virallisissa esittelytilaisuuksissa on usein se ongelma, että eniten äänessä ovat virkamiehet, kun tarkoitus on vastata kuntalaisten kysymyksiin ja ottaa vastaan ideoita.

Miten kaavojen esittelytilaisuuksia voisi edelleen kehittää?

2014-03-18 16.52.09

2014-03-18 17.07.52 2014-03-18 16.51.02